Tag Archives: lineage2

Hướng dẫn các lệnh cần thiết trên Linux System

Để biết được những service nào đang chạy trên hệ thống ta dùng lệnh sau: [[email protected]]# ps ax Kết quả minh họa PID TTY STAT TIME COMMAND 2 ? S 0:00 [kthreadd] 3 ? S 0:00 \_ [migration/0] 4 ? S 0:09 \_ [ksoftirqd/0] 5 ? S 0:00 \_ [migration/0] 6 ? S 0:24 \_ […]