Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Reformer (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Reformer:

Bước 1: Nói chuyện với Priestess Pupina trong đền thờ Einhasad Giran

Bước 2: Đến Bãi Pháp Trường, săn Nameless Revenant (dùng kỹ năng Disrupt Undead)

Bước 3: Quái vật Monster Aruraune sẽ xuất hiện. Giết nó

Bước 4: Nói chuyện với Pupina ở đền thờ Einhasad Giran

Bước 5: Nói chuyện với Preacher Sla ở Đồng Bằng Dion nhờ giúp đỡ.

Bước 6: Nói chuyện với Katari gần Đầm Lầy. Giết 2 quái vật nhiệm vụ xuất hiện là Ol Mahum Inspector và Ol Mahum Pilgrim. Giết Ol Mahum Inspector.

Bước 7: Nói chuyện lại với Katari

Bước 8: Giết Quest monster Ol Mahum Betrayer (Lưu ý nếu nó cố trốn, hãy dùng kỹ năng “Dryad Root” để trói nó lại)

Bước 9: Nói chuyện với Katari

Bước 10: Nói chuyện với Talk Preacher Sla ở đồng bằng Dion

Bước 11: Nói chuyện với Kakan ở Phía Nam Cao Nguyên Bất Tử.

Bước 12: Giết OI Mahum Pilgrim và Quest Monster Crimson Werewolf. Đợi lúc Ol Mahum Pilgrim chết, hãy giết Werewolf bằng kỹ năng Wind Strike.

Bước 13: Nói chuyện với Kakan

Bước 14: Nói chuyện với Nyakuri gần Mỏ Than Bỏ Hoang

Bước 15: Ol Mahum Pilgrim và Quest monster Krudel Lizardman xuất hiện. Giết Krudel Lizardman bằng kỹ năng “Wind Strike

Bước 16: Nói chuyện với Nyakuri.

Bước 17: Nói chuyện với Ramus gần Singing Waterfall (gần khu vực Phế Tích Elf).

Bước 18: Đến Phế Tích Elf, săn Silent HorrorSkeleton MarksmanSkeleton LordMisery SkeletonSkeleton Archer 

Bước 19: Nói chuyện với Ramus gần Singing Waterfall (gần khu vực Phế Tích Elf).

Bước 20: Nói chuyện với Preacher Sla ở đồng bằng Dion để nhận thưởng.

Leave a Reply