Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Healer (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Healer:

Bước 1: Gặp Priest Bandellos ở đền thờ Giran

Bước 2: Sau đó gặp Perrin ở trên đỉnh đồi phía Bắc (N) Gluidin Harbor.

Bước 3: Perrin sẽ gọi Tatoma ra doạ mình, giết nó đi và nói chuyện lại với Perrin

Bước 4: Gặp Allana ở đỉnh đồi đối diện của Perrin

Bước 5: Nói chuyện với Father Gupu phía Đông Gludio, bạn có thể chọn 1 trong 2 tùy chọn dưới đây:

  • Từ chối trả phí
  • Trả phí 1,000 Adena (Chú ý nếu bạn trả phí, bạn sẽ được thưởng thêm. Bạn cũng sẽ được tiết lộ nơi tìm Saint Kristin)

Bước 6: Nói chuyện với Windy Shaoring gần Tổ Kiến

Bước 7: Nói chuyện lại với Gupu ở phía Đông Gludio

Bước 8: Nói chuyện với Master Sorius trong Hội Chiến Binh Gludio

Bước 9: Nói chuyện với Daurin Hammercrush trong doanh trại Orc

Bước 10: 2 quái vật nhiệm vụ xuất hiện. Giết Leto Lizardman Agent và Leto Lizardman Captain.

Bước 11: Nói chuyện với Daurin Hammercrush trong doanh trại Orc.

Bước 12: Nói chuyện với Mysterious Dark Elf ở Tế Đàn Quỷ

Bước 13: Hai quái vật xuất hiện. Giết Leto Lizardman Assassin.

Bước 14: Nói chuyện với Mysterious Dark Elf ở Tế Đàn Quỷ.

Bước 15: 3 quái vật nhiệm vụ xuất hiện. Giết Leto Lizardman Sniper

Bước 16: Nói chuyện với Mysterious Dark Elf lần nữa.

Bước 17: 2 quái vật xuất hiện. Giết Leto Lizardman Wizard và Leto Lizardman Lord

Bước 18: Nói chuyện với Mysterious Dark Elf

Bước 19: Nói chuyện với Saint Kristin gần Tế Đàn Quỷ

Chú ý: Sau hội thoại với  Saint Kristin mà Q không tiếp tục, cần quay lại Tế Đàn Quỷ và nói chuyện với Slein Shining Blade. Anh ta nằm ở bên trái của Tế Đàn Quỷ.

Bước 20: Nói chuyện với Master Sorius trong hội Chiến Binh Gludio

Bước 21: Nói chuyện với Priest Bandellos ở đền thờ Einhasad Giran nhận thưởng

Leave a Reply