Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Maestro (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Maestro:

Bước 1: Nói chuyện với Iron Gates Lockirin ở làng Lùn

Bước 2: Nói chuyện với Golden Wheels Balanki ở làng Lùn

Bước 3: Nói chuyện với Chief Croto ở làng Lùn

Bước 4: Tới Hang Thử  Thách, tìm xác chết Kamurus Corpse. Khám phá xác chết và đi xuyên qua bức tường, tìm giết Evil Eye Lord

Bước 5: Nói chuyện với Chief Croto ở làng Lùn

Bước 6: Nó chuyện với Golden Wheels Balanki ở làng Lùn

Bước 7: Nói chuyện với Golden Wheels Arin ở làng Lùn

Bước 8: Nói chuyện với Master Toma ở bờ biển phía Đông Bắc đảo và chọn giúp đỡ. Bạn sẽ được di chuyển, biến tới 3 con quái vật. Giết chúng.

Bước 9: Nói chuyện lại với Master Toma ở bờ biển phía Đông Bắc đảo.

Bước 10: Nói chuyện với Golden Wheel’s Arin ở làng Lùn

Bước 11: Nói chuyện với Golden Wheel’s Filaur ở làng Lùn

Bước 12: Nói chuyện với Researcher Lorain ở lối vào tháp Cruma

Bước 13: Tới Đầm Lầy Cruma, săn Weird WaspGiant Mist Leech, Marsh Spider

Bước 14: Nói chuyện với Researcher Lorain ở lối vào tháp Cruma

Bước 15: Nói chuyện với Golden Wheel’s Filaur ở làng Lùn

Bước 16: Nói chuyện với Iron Gate’s Lockirin ở làng Lùn để nhận thưởng.

Leave a Reply