Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Lord (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Lord:

Bước 1: Nói chuyện với với Pa’agrio Lord Kakai ở làng Orc

Bước 2: Nói chuyện với Atuba Chief Varkees ở làng Orc

Bước 3: Nói chuyện với Neruga Chief Tantus ở làng Orc

Bước 4: Nói chuyện với Urutu Chief Hatos ở làng Orc

Bước 5: Nói chuyện với Weapon Merchant Jakal ở làng Orc. Trả phí 1,000 adena và đừng quên mua 1000 Bone Arrow.

Bước 6: Nói chuyện với Blacksmith Sumari ở làng Orc

Bước 7: Nói chuyện với Neruga Chief Tantus ở làng Orc

Bước 8: Nói chuyện với Gandi Chief Chianta ở Dion

Bước 9: Nói chuyện với Priest Somak ở Dion

Bước 10: Nói chuyện với Priest Manakia ở Giran

Bước 11: Đi tới phía Bắc Giran và săn Breka Orc Shaman và Breka Orc Prefect

Bước 12: Nói chuyện với Priest Manakia ở làng Orc Giran

Bước 13: Nói chuyện với Duda-Mara Chief Takuna ở Oren

Bước 14: Tới Chân Tháp Ngà, săn Reinforced Monster Eye

Bước 15: Đến Lãnh Thổ Oren, săn bất kỳ con Timak Orcs nào

Bước 16: Đến Tháp Cruma, săn Marsh Spider

Bước 17: Nói chuyện với Gandi Chief Chianta ở Dion

Bước 18: Nói chuyện với Duda-Mara Chief Takuna ở Oren

Bước 19: Nói chuyện với Urutu Chief Hatos ở làng Orc

Bước 20: Nói chuyện với Atuba Chief Varkees ở làng Orc

Bước 21: Nói chuyện với Pa’agrio Lord Kakai ở làng Orc

Bước 22: Đi tới Hang Thử Thách nói chuyện với Ancestor Martankus

Bước 23: Tới phía Bắc Cao Nguyên Bất Tử, săn Ragna Orc Priest và Ragna Orc Prefect

Bước 24: Tới Hang Thử Thách và nói chuyện với Ancestor Martankus

Bước 25: Nói chuyện với Pa’agrio Lord Kakai ở làng Orc và nhận thưởng

Leave a Reply