Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Withcraft (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Withcraft:

Bước 1: Nói chuyện với Shadow Orim ở Đèo Tử Thần

Bước 2: Nói chuyện với Armor Merchant Alexandria ở Giran

Bước 3: Thu thập ngọc

Bước 3: Đến Bãi Pháp Trường, săn Quest Monster Nameless Revenant

  • Nói chuyện với Accessory Merchant Nestle ở Gludin
  • Nói chuyện với Leopold ở Gludin
  • Đến Sa Mạc, săn Quest Monster Skeleton Mercenary. Ở đây bạn nhớ đánh đủ 3 Gem màu Hồng – Đồng – Xanh Dương.

Bước 4: Nói chuyện với Shadow Orim ở Đèo Tử Thần. Giết Quest Monster Dre Vanul Prince Zeruel hiện ra.

Bước 5: Nói chuyện với Shadow Orim ở Đèo Tử Thần

Bước 6: Nói chuyện vớSir Klaus Vasper gần Hội Chiến Binh Gludin

Bước 7: Nói chuyện với Priest Vadin trong đền thờ thần Einhasad Oren

Bước 8: Tới Thung Lũng Thợ Săn, săn Tamlin OrcTamlin Orc Archer

Bước 9: Nói chuyện với Priest Vadin trong đền thờ Einhasad Oren

Bước 10: Nói chuyện với Sir Klaus Vasper gần Hội Chiến Binh Gludin

Bước 11: Nói chuyện với Magister Iker trong Hội Phép Thuật Giran

Bước 12: Nói chuyện với Shadow Orim ở Đèo Tử Thần

Bước 13: Nói chuyện với Fisher Evert gần làng Floran. Giết chết Quest Monster Dre Vanul Prince Zeruel

Bước 14: Nói chuyện lại với Orim ở Đèo Tử Thần để nhận thưởng

Leave a Reply