Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Sagittarius (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Sagittarius:

Bước 1: Nói chuyện với Hunter Guild President Bernard ở làng Thợ Săn

Bước 2: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần làng Floran

Bước 3: Nói chuyện với Sir Aron Tanford Điểm Tập kết OI Mahum

Bước 4: Đến Tổ Kiến, săn Ant LarvaAntAnt CaptainAnt GuardAnt Recruit

Bước 5: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần làng Floran

Bước 6: Nói chuyện với Vokian ở hội Orc Giran

Bước 7: Đến Pháo Đài Breka săn Breka Orc Prefect và Breka Orc Shaman

Bước 8: Nói chuyện với Vokian ở hội Orc Giran

Bước 9: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần làng Floran

Bước 10: Nói chuyện với Magister Gauen ở tầng 3 Tháp Ngà

Bước 11; Thu thập nguyên liệu để sửa cây cung:

Bước 12: Nói chuyện với Magister Gauen ở tầng 3 Tháp Ngà để lấy cung Crescent Moon Bow và tên.

Chú ý: Crescent Moon Bow là vũ khí no grade, nên hãy mua ~500 Soulshots (No-grade) and Wooden Arrow  — 50 pcs.

Bước 13: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần làng Floran

Bước 14: Đến Đồng Bằng  Lizardmen, săn Leto LizardmanLeto Lizardman ArcherLeto Lizardman SoldierLeto Lizardman WarriorLeto Lizardman ShamanLeto Lizardman Overlord cho tới khi Quest monster Evil Spirit Kadesh xuất hiện.

Chú ý: Chỉ giết đám quái vật họ nhà Leto mới có quái vật nhiệm vụ. Dùng cây cung Crescent Moon Bow để giết Evil Spirit, tuyệt đối chỉ bắn thường, không dùng kỹ năng.

Bước 15: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần Floran để nhận thưởng.

Leave a Reply