Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Summoner – Chuyển class lần 2

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Summoner:

Bước 1: Nói chuyện với Head Summoner Galatea ở làng Gludin

Bước 2: Nói chuyện với Grocer Lars ở Dion. Cô ấy sẽ giao cho bạn 1 số danh sách quái vật cần săn. Bạn muốn chọn danh sách nào, chỉ cần nói chuyện lại. Danh sách sẽ ngẫu nhiên hiện ra và chọn list bạn muốn.Map

  • Danh sách 4:
    • Đến Đèo Tử Thần, săn Windsus

Bước 3: Nói chuyện với Grocer Lars ở Dion để có Beginners Arcana  — 2 pcs. Lập lại các bước 1-2 cho tới khi bạn có được 6 mảnh Beginners Arcana..

Bước 4: Nó chuyện với Summoner Almors ờ bờ Tây Đảo Đối Thoại.

Bước 5: Đánh bại Pako the Cat, và Summoner Almors sẽ đưa cho bạn Almors Arcana

Bước 6: Nói chuyện với Summoner Basilla ở phía Nam lối vào vào Sa Mạc

Bước 7: Đánh bại Mimi the Cat và Summoner Basilla sẽ cho bạn Basillia Arcana

Bước 8: Nói chuyện với Summoner Celestiel ở Pháo Đài Elf.

Bước 9: Đánh bại Phantasm the Unicorn và Summoner Celestiel sẽ đưa cho bạn Celestiels Arcana

Bước 10: Nói chuyện với Summoner Belthus ở lối vào Tháp Cruma

Bước 11: Đánh bại Shadow Turen và Summoner Belthus sẽ đưa cho bạn Belthus Arcana .

Bước 12: Nói chuyện với Summoner Camoniell phía Tây làng Floran

Bước 13: Đánh bại Unicorn và Summoner Camoniell sẽ cho bạn Camoniells Arcana .

Bước 14: Nói chuyện với Summoner Brynthea phía Bắc Giran

Bước 15: Đánh bại Silhouette Tilfo và Summoner Brynthea sẽ cho bạn Bryntheas Arcana .

Bước 16: Nói chuyện với Head Summoner Galatea ở làng Gludin để nhận thưởng.

Leave a Reply