Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The War Spirit (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of the War Spirit:

Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại NPC Somak trong Dion

 

Bước 2a: Gặp Orim tại phía trên khu vực Death Pass đối thoại.

 

Bước 2b: Đến tháp Cruma giết một số loại quái vật ở đây.

  • Porta, nhận được 10 Porta Eye

 

  • Excuro, nhận được 10 excuro scales

 

  • Mordeo, nhận được 10 mordeo talon

 

Bước 2c: Trở về gặp Orim tại phía trên khu vực Death Pass đối thoại.

 

Bước 3a: Gặp Racoy ở Gludio.

 

Bước 3b: Gặp Vivyan trong đền thờ Einhasad

 

Bước 3c: Gặp Sarien tại khu vực ngã 3 Southern Fortress.

 

Bước 3d: Vào tổ kiến (The Ant Nest) giết Noble Ant tìm 5 món: Kiruma Thigh Bone, Kiruma Skull, Kiruma Spine, Kiruma Arm Bone, Kiruma Rib Bone.

 

Bước 3e: Trở về gặp Racoy.

 

Bước 4a: Gặp NPC Pekiron ở Oren.

 

Bước 4b: Đến khu vực Plains of the Lizardmen giết Leto Lizardman Shaman tìm: Tonar Thigh Bone, Tonar Skull, Tonar Spine, Tonar Arm Bone, Tonar Rib Bone.

 

Bước 4c: Trở về gặp Pekiron.

 

 

Bước 5a: Gặp NPC Manakia ở Giran đối thoại.

 

Bước 5b: Đến khu vực Gorgon Flower Garden tìm và giết:

  • Medusa nhận được: Hermodt Thigh Bone, Hermodt Arm Bone, Hermodt Rib Bone, Hermodt Spine,

 

  • Stenoa Gorgon Queen nhận được Hermodt Skull

 

Bước 5c: Trở lại gặp NPC Manakia đối thoại.

 

Bước 6: Trở về gặp NPC Somak trong Dion đối thoại.

 

Bước 7: Di chuyển về phía tây Hunter Village giết Tamlin Orc, thu thập 13 Tamrin Orc

 

Bước 7: Trở về lại Dion gặp Somak.

 

Bước 8: Di chuyển vào Cave of Trial, chạy sâu vào trong khi gặp Ancestor Martankus, đối thoại và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Leave a Reply