Hướng dẫn nhiệm vụ Testmony of The Fate (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Testmony of the Fate:

Bước 1: Nói chuyện với Magister Kaira hội Dark Elf Giran

Bước 2: Nói chuyện với Brother Metheus ở Giran

Bước 3: Đến Bãi Pháp Trường, săn Hangman Tree

Bước 4: Nói chuyện với Brother Metheus ở Giran. Bấm nói chuyện lại lần nữa.

Bước 5: nói chuyện với Master Ixia ở hội DE Dion

Bước 6: Bạn cần tìm các nguyên liệu để tạo thuốc độc:

  • Đến Vườn Hoa Gorgon, săn Medusa

Bước 7: Nói chuyện với Master Ixia trong hội DE Dion.

Bước 8: Nói chuyện với Brother Metheus ở Giran

Bước 9: Nói chuyện với Magister Kaira trong hội DE Giran

Bước 10: Alders’ Spirit sẽ xuất hiện, nói chuyện với linh hồn của Alder

Bước 11: Nói chuyện với Magister Roa trong Hội Pháp Sư Giran (Chọn câu trả lời thứ 2 nói rằng “Mặt trăng luôn chiếu sáng”)

Bước 12: Nói chuyện với Warehouse Keeper Norman trong nhà kho làng Gludin

Bước 13: Nói chuyện với Magister Kaira trong hội DE làng Giran.

Bước 14: Nói chuyện với Great Hierarch Thifiell ở đền thờ Shillen làng Dark Elf

Bước 15: Nói chuyện với Witch Arkenia ở Tế Đàn Quỷ

Bước 16: Chọn các vật liệu

Bước 17: Nói chuyện với Great Hierarch Thifiell trong đền thờ Shilen làng Dark Elf để nhận thưởng.

Leave a Reply