Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of Life (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of Life:

Bước 1: Nói chuyện với Master Cardien ở Hội Chiến Binh Dion

Bước 2: Nói chuyện với Hierarch Asterios trong đền thờ làng Elf

Bước 3: Nói chuyện với Thalia gần hồ Iris

Bước 4: Nói chuyện với Blacksmith Pushkin ở Giran

Bước 5: Đến Đèo Tử Thần, săn hunt Wyrm và Guardian Basilisk

Bước 6: Đến Tổ Kiến, săn bất kỳ con kiến nào để lấy 20 Ant Soldier Acid

Bước 7: Nói chuyện với Blacksmith Pushkin ở Giran

Bước 8: Nói chuyện với Thalia gần hồ Iris

Bước 9: Nói chuyện với Witch Arkenia ở Tế Đàn Quỷ

Bước 10: Nói chuyện với Priest Adonius ở đền thờ làng Gludin

Bước 11: Hoàn thành nhiệm vụ mà Adonius yêu cầu:

  • Đến Đầm Lầy Cruma, săn Marsh Spider để lấy Spider Ichor Spider Ichor  — 20 pcs.

  • Đến vườn hoa Gorgon, săn Harpy để lấy Harpys Feather  — 20 pcs.

Bước 12: Nói chuyện với Priest Adonius trong đền thờ Einhasad Gludin

Bước 13: Nói chuyện với Witch Arkenia ở Tế Đàn Quỷ

Bước 14: Nói chuyện với Thalia ở gần hồ Iris

Bước 15: Nói chuyện với Isael Silvershadow ở làng Thợ Săn

Bước 16: Đến Đồng Bằng Lizardmen để săn Leto Lizardman ShamanLeto Lizardman Overlord.

Bước 17: Nói chuyện với Isael Silvershadow ở làng Thợ Săn

Bước 18: Nói chuyện với Thaia ở gần hồ Iris

Bước 19: Dùng vũ khí Talin Spear giết Evas Unicorn để lấy Tears of Unicorn Tears of Unicorn .

Bước 20: Quay về nói chuyện với Thalia ở hồ Iris

Bước 21: Nói chuyện với Hierarch Asterios trong đền thờ làng Elf

Bước 22: Nói chuyện với Master Cardien ở Hội Chiến Binh Dion để nhận thưởng.

Leave a Reply