Hướng dẫn cài đặt docker trên Windows, Linux và MacOS

Version HĐH

Đầu tiên muốn dùng được docker chúng ta phải cài nó trên hệ điều hành của chúng ta. Hướng dẫn sau chỉ cách cài đặt docker trên 2 hệ điều hành phổ biến là Windows, LinuxMacOS.

Cho Windows

Để cài docker cho windows ta cần setup WSL theo hướng dẫn sau

Enable WSL 2 feature on Windows

1. Check version HĐH:

Nhập lênh Windows + R -> nhập command winver. – Windows 11 64-bit: Home hoặc Pro version 21H2 hoặc phiên bản cao hơn, hoặc Enterprise hoặc Education version 21H2 hoặc phiên bản cao hơn. – Windows 10 64-bit: Home hoặc Pro 21H1 (build 19043) hoặc phiên bản cao hơn, hoặc Enterprise hoặc Education 20H2 (build 19042) hoặc phiên bản cao hơn.
Ví dụ:
Version HĐH

2. Enable the Windows Subsystem for Linux

Mở PowerShell hoặc Command Prompt với quyền Administrator (Run as administrator) và nhập câu lệnh sau.


dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart 

Enable Windows Subsystem for Linux

 

3. Enable Virtual Machine feature

Trên PowerShell hoặc Command Prompt nhập lệnh sau


dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart 

Enable Virtual Machine feature

 

4. Download the Linux kernel update package

 • Click link này để download file “wsl_update_x64.msi”.
 • Double click vào file exe để install.

5. Download App Ubuntu trong Microsoft Store

 1. Vào Microsoft Store -> search Ubuntu -> Get. Ubuntu App
 2. Mở Ubuntu Appp và setup usernamepassword Setup username and password

Sau khi setup xong chúng ta sẽ tiến hảnh tải Docker Desktop for Window

Cài đặt Docker Desktop for Windows.

 1. Truy cập vào link này -> chọn button “Docker Desktop for Windows” như hình bên dưới. window
 2. Click file “Docker Desktop Installer.exe” và cài đặt Docker Desktop for Windows. Tích chọn cả 2 option => nhấn Ok option installation
 3. Sau khi cài đặt, ta khởi động “Docker Desktop” => clike “I accept the terms” => chọn Accept. Accept terms
 4. Chọn Start để bắt đầu sử dụng Start
 5. Sử dụng docker với command line. Use

Cho Linux

 1. Update các packages hiện có trong linux
  
  
 • sudo apt update
  
 • Cài đặt một số gói packages
  
  
 • sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
  

  informdocker

 • Thêm the GPG key cho Docker repository
  
  
 • curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  

  informdocker 

 • Thêm Docker repo vào APT sources
  
  
 • sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
  

  informdocker 

 • Cài đặt docker
  
  
 • apt-cache policy docker-ce
  

  information_docker 

 • Xem thông tin docker
  
  
 • sudo systemctl status docker
  

  information_docker 

 • Check docker version
  
  
docker --version

docker_version