Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of Glory (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of Glory:

Bước 1: Nói chuyện với Prefect Vokian trong hội Orc Giran

Bước 2: Chứng minh bạn xứng đáng qua được thử thách:

  • Tới Sa Mạc, săn Tyrant và Elder Tyrant

Bước 3: Nói chuyện với Prefect Vokian hội Orc Giran

Bước 4: Nói chuyện với Gandi Chief Chianta trong hội Orc Dion

Bước 5: Thu thập 5 Scepters:

  • Nói chuyện với Priest Manakia trong hội Orc Giran.
  • Nói chuyện với Breka Chief Voltar trong Pháo Đài Breka. Giết chết 2 con quái xuất hiện là Pashika the Son Of Voltar và Vultus the Son Of Voltar. Destroy them. Nói chuyện với Breka Chief Voltar lần nữa

  • Nói chuyện với Kepra, giết chết 3 quest mobs Enku Orc Prefect. Nói chuyện lại Kepra.

Bước 6: Nói chuyện với Gandi Chief Chianta trong hội Orc Dion

Bước 7: Đến Thung Lũng Thợ Săn, săn Tamlin OrcTamlin Orc Archer

Bước 8: Đến Tiền Đồn Timak, săn bất kỳ con Timak Orcs nào.

Bước 9: Nói chuyện với Gandi Chief Chianta ở hội Orc Dion

Bước 10: Nói chuyện với Priest Tanapi trong làng Orc

Bước 11: Tới Phía Bắc Cao Nguyên Bất Tử săn Ragna Orc PrefectRagna Orc Priest. Giết khi xuất hiện Monster Revenant of Tantos Chieftain.

Bước 12: Nói chuyện với Priest Tanapi trong làng Orc.

Bước 13: Nói chuyện với Pa’agrio Lord Kakai trong làng Orc để nhận thưởng.

Leave a Reply