Hướng dẫn code trực tiếp trên server thông qua vscode

img

Hướng dẫn này hướng đến đối tượng lập trình viên, nghiên cứu sinh cần code trực tiếp trên server sử dụng IDE (thay vì xài vim trên terminal)

Về ssh-keygen

ssh-keygen là một công cụ cho việc tạo ra cặp key (public-private). Việc sử dụng cặp key nhằm mang lại lợi ích : automating logins, single sign-on, and for authenticating hosts. -> hiểu nôm na là thay vì mỗi lần đăng nhập cần password thì lúc này chúng ta sẽ xác định danh tính dựa vào public key và private key Đọc thêm tại: https://www.ssh.com/academy/ssh/keygen

Các bước sử dụng server trên vscode

 1. Tạo cặp public-private key cho máy cá nhân và server
 2. Truy cập vào server, đăng kí public key có quyền truy cập
 3. Lặp lại bước 1,2 cho server GPU (Optional)
 4. Download ssh remote extension cho vscode và chỉnh config

1. Tạo cặp public-private key cho máy cá nhân và server

Đứng ở máy cá nhân chạy lệnh


ssh-keygen

để trống hết các option (enter) thì thư mục key sẽ nằm ở .ssh/ và không có passpharse

 

img Cặp public (id_rsa.pub) – private (id_rsa) key sẽ được chứa ở đường mục .ssh/ img Truy cập public key


vi id_rsa.pub

img

 

2. Truy cập vào server, đăng kí public key có quyền truy cập

ssh lên server, tạo file .ssh/authorized_keys (nếu chưa có)


cd .ssh
vi authorized_keys

img PASTE public key vào file authorized_keys và save lại img DONE -> lúc này ssh vào server sẽ không cần phải nhập password

 

3. Truy cập server GPU (Optional)

Lặp lại bước 1,2 tuy nhiên lần này server host sẽ đóng vài trò là máy local và server GPU sẽ đóng vai trò là server 1. ssh-keygen ở server 2. Truy cập vào server GPU, tạo authorized_key, add publickey từ server vào

4. Download ssh remote extension cho vscode và chỉnh config

Vào mục extension, search ssh remote, tải extension img Nhìn vào thanh Navigation bên trái sẽ thấy tab dành cho extension -> click vào bánh răng cưa (config) để tạo file config img Edit file config theo sau, sửa lại các param cần thiết theo nhu cầu img


Host service
  HostName 14.224.130.66
  Port 22
  User hieungotrung
  ForwardAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
Host gpu
  HostName 192.168.1.252
  Port 22
  User hieunt
  ForwardAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
  ProxyCommand ssh -q -W %h:%p service

Sử dụng extension, chuột phải vào server muốn connect -> connect to server img