Cách xóa hay uninstall apache, mysql và php trên server linux

Đăng nhập vào ssh bằng putty và gõ lần lượt các lệnh sau để xóa
Step 1: Uninstall MySQL
# yum remove mysql*

Step 2: Uninstall Apache
# yum remove httpd*

Step 3: Uninstall PHP
# yum remove php*

hoặc

Step 1: Uninstall MySQL
# yum erase mysql*

Step 2: Uninstall Apache
# yum erase httpd*

Step 3: Uninstall PHP
# yum erase php*

Leave a Reply