Category Archives: VPS – Server

Triển khai dịch vụ web với IIS trên Windows server 2016

IIS – Inernet Infomation Service là một phần mở rộng của Microsoft, sử dụng trong Windows NT. IIS được dùng để triển khai các dịch vụ HTTP, HTTPS, FTP, FTTPS, SMTP và NNTP. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu các bước cơ bản để thiết lập một web server với IIS. Mặc định, IIS […]

Hướng dẫn bảo mật Windows Server 2012r2/2016/2019 cơ bản Trang Chủ / Blog / Hướng dẫn bảo mật Windows Server 2012r2/2016/2019 cơ bản

Để bảo mật Windows Server để tránh việc bị chiếm quyền điều khiển thông qua các lỗi bảo mật. Cần tiến hành ngay các các bước cơ bản sau đây để bảo mật Windows Server của bạn. Sau khi tiến hành các bước bên dưới đảm bảo Windows Server của bạn sẽ chống được việc […]

backup_db

#[email protected] Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_DB TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremotedb mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” for db in $databases; do $MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” done echo “Finished”; echo ”; size=$(du -sh $BACKUP_DIR […]

backup_code

#[email protected] Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_CODE TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremote mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” #for db in $databases; do #$MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” #done echo “Finished”; echo ”; echo “Starting Backup […]

Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

cd /root/ wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip unzip rclone-current-linux-amd64.zip \cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/ rm -rf rclone-* # rclone config nano /root/backup.sh chmod +x /root/backup.sh /root/backup.sh EDITOR=nano crontab -e 2 giờ mỗi ngày: 0 2 * * * /root/backupcode.sh > /dev/null 2>&1 30 phút backup 1 lần: 0,30 * * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1 Cấu trúc của crontab […]

Hướng dẫn đổi IP cho Server-VPS dùng CWP

Vì một lý do nào đó mà bạn cần phải thay đổi IP cho server hoặc vps dùng CentOS Linux Web Hosting control panel (CWP) thì bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi IP. Sau khi hoàn tất đổi đổi IP mới trong file cấu hình mạng (thường là file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0) […]

Chống DDOS và bảo mật Hosting bằng .htaccess

Hypertext Access hay còn gọi là htaccess là một tập tin dùng để cấu hình máy chủ web apache. Nó được máy chủ chấp nhận như là một thành phần và cho phép chúng ta thực hiện điều hướng và bật các tính năng một cách linh hoạt hoặc bảo vệ một phần (folder) nào […]

Một số lệnh kiểm tra Server khi bị tấn công DDOS

Tấn công bằng từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) có thể mô tả như hành động ngăn cản những người dùng hợp pháp khả năng truy cập và sử dụng vào một dịch vụ nào đó. Nó bao gồm làm tràn ngập mạng, mất kết nối với dịch vụ… mà mục đích cuối […]