Category Archives: VPS – Server

Create Your Own Windows Template Using VirtualBox

In this tutorial I will go through all the steps to make your own Windows template for use on your OVH, Kimsufi, SoYouStart, Online.net or Hetzner server (more are probably supported, but these are the ones it’s confirmed working on). Make sure to have the following things ready: Windows ISO Ubuntu ISO VirtualBox (Which can […]

How to create your own Windows Template for Kimsufi

So you are looking to create your own Windows Template for your Kimsufi Server? Well, keep reading because i will be explaining how you can do that yourself using Proxmox. This tutorial will be detailed and with screenshots, so you can’t go wrong, can you? Things you will need: Dedicated server or a KVM VPS […]

Triển khai dịch vụ web với IIS trên Windows server 2016

IIS – Inernet Infomation Service là một phần mở rộng của Microsoft, sử dụng trong Windows NT. IIS được dùng để triển khai các dịch vụ HTTP, HTTPS, FTP, FTTPS, SMTP và NNTP. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu các bước cơ bản để thiết lập một web server với IIS. Mặc định, IIS […]

Hướng dẫn bảo mật Windows Server 2012r2/2016/2019 cơ bản Trang Chủ / Blog / Hướng dẫn bảo mật Windows Server 2012r2/2016/2019 cơ bản

Để bảo mật Windows Server để tránh việc bị chiếm quyền điều khiển thông qua các lỗi bảo mật. Cần tiến hành ngay các các bước cơ bản sau đây để bảo mật Windows Server của bạn. Sau khi tiến hành các bước bên dưới đảm bảo Windows Server của bạn sẽ chống được việc […]

backup_db

#[email protected] Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_DB TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremotedb mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” for db in $databases; do $MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” done echo “Finished”; echo ”; size=$(du -sh $BACKUP_DIR […]

backup_code

#[email protected] Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_CODE TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremote mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” #for db in $databases; do #$MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” #done echo “Finished”; echo ”; echo “Starting Backup […]

Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

cd /root/ wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip unzip rclone-current-linux-amd64.zip \cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/ rm -rf rclone-* # rclone config nano /root/backup.sh chmod +x /root/backup.sh /root/backup.sh EDITOR=nano crontab -e 2 giờ mỗi ngày: 0 2 * * * /root/backupcode.sh > /dev/null 2>&1 30 phút backup 1 lần: 0,30 * * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1 Cấu trúc của crontab […]