Triển khai dịch vụ web với IIS trên Windows server 2016

IIS – Inernet Infomation Service là một phần mở rộng của Microsoft, sử dụng trong Windows NT. IIS được dùng để triển khai các dịch vụ HTTP, HTTPS, FTP, FTTPS, SMTP và NNTP. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu các bước cơ bản để thiết lập một web server với IIS.

Mặc định, IIS không được tích hợp sẵn, khi cần sử dụng, người dùng hoặc người quản trị phải cài đặt thêm thành phần này. IIS có thể được cài đặt trên Windows Server và các Windows Client như Windows 7, Windows 8, Windows 10…

IIS hỗ trợ nhiều  Feature, tùy theo  như cầu triển khai dịch vụ mà tiến hành cài đặt.  Ngoài ra, khi bạn cài đặt một số ứng dụng cũng có thể có phần Software requirements là cài đặt IIS hoặc các Feature của IIS.

Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành cài một webserver với IIS trên Windows Server 2016. Mô hình triển khai như sau:

Trên máy Web Server, bạn tiến hành vào Server manager và cài đặt Roles IIS.

Sau khi chọn cài đặt IIS, thông báo yêu cầu những Feature quan trọng, chọn Add Feature

Tiếp theo, chọn Next đến phần Role Service. Ở đây, như đã nói ở phần mổ đầu, tùy theo nhu cầu triển khai dịch vụ mà bạn có thể chọn các roles cho phù hợp. Trong bài này, chúng ta để mặc định.

Sau khi cài đặt xong IIS, để quản trị dịch vụ, ban vào Server manager chọn Tools chọn Internet Infomation Services (IIS) Manager.

Trong Default Web Site, bạn chọn Default Document

Default Document quy định tên trang chủ mà bạn sẽ  sử dụng cho web site của mình.

Thư mục chứa web site mặc định khi cài dịch vụ là C:\inetpub\wwwroot. Nếu bạn không có các tùy chỉnh riêng, bạn chỉ cần bỏ trực tiếp web site mà bạn đã thiết kế vào đây.

Mặc định thư mục C:\inetpub\wwwroot chứa file iisstart. Khi đó, nếu bạn truy cập vào địa chỉ IP của máy chứa web site bạn sẽ thấy nội dung của file này.

Bạn tiến hành dùng notepad để tạo một file index.html trong C:\inetpub\wwwroot. Đây là dạng tên file đã được quy định ở phần Default Document.

Để có thể truy cập web site bằng  tên (DNS Name), bạn sẽ tiến hành tạo một record CNAME trong dịch vụ DNS của Domain Controller.

Sau khi tạo xong record trên DNS, bạn có thể truy cập bằng tên đến web site. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nội dung trang index.html mà ta đã tạo ra khi nảy trong thư mục C:\interpub\wwwroot, trang này đã thay thế trang iisstart ban đầu khi mới cài đặt dịch vụ IIS.

Để Cient có thể truy cập cập được dịch vụ web, bạn phải đảm bảo Firewall trên máy Web Server đã mở port cho phép truy cập http.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt dịch vụ IIS và triển khai web site một cách cơ bản. Bạn lưu ý là không phải cứ web site nào cũng phải được publish ra internet, có những trang web thuộc về dịch vụ nội bộ, chỉ sử dụng bên trong mạng LAN của công ty hoặc tổ chức.

Leave a Reply