Category Archives: Centos

Khắc phục lỗi “This account is currently not available” trên Linux

Bạn sẽ biết cách giải quyết lỗi “This account is currently not available” trên Linux trong bài này, tình huống xảy ra khi cố gắng login user qua SSH hoặc cố gắng ‘su’ chuyển đổi shell user ngay trên terminal. Vậy tại sao lại có vấn đề phát sinh lỗi như trên ? – Tình […]

backup_db

#AT@VPS Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_DB TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremotedb mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” for db in $databases; do $MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” done echo “Finished”; echo ”; size=$(du -sh $BACKUP_DIR […]

backup_code

#AT@VPS Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_CODE TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremote mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” #for db in $databases; do #$MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” #done echo “Finished”; echo ”; echo “Starting Backup […]

Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

cd /root/ wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip unzip rclone-current-linux-amd64.zip \cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/ rm -rf rclone-* # rclone config nano /root/backup.sh chmod +x /root/backup.sh /root/backup.sh EDITOR=nano crontab -e 2 giờ mỗi ngày: 0 2 * * * /root/backupcode.sh > /dev/null 2>&1 30 phút backup 1 lần: 0,30 * * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1 Cấu trúc của crontab […]

Cách tự làm bản Windows cài cho VPS Linode

A. Chuẩn bị – Ít nhất 30GB ổ cứng trống trên máy bạn – Vitural Box (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) – ISO Finnix Linux (https://www.finnix.org/Download) – ISO Windows 10 Enterprise (https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise) Hoặc ISO Windows nào bạn cần làm B. Trình tự 1. Tạo 2 máy ảo, 1 trên Linode và 1 trên Vitural Box 2. Cài Windows trên […]

Thao tác với Luồng Văn bản trên môi trường Linux với sed

Mở đầu sed ( stream editor) là một công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ có thể tương tác với lượng lớn dữ liệu chỉ với một vài thao tác ngắn gọn. Bài viết này sẽ hướng dẫn một số thao tác nâng cao với sed trên Linux. Chạy chuỗi lệnh edit Trong một vài trường hợp […]

Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Cách cài đặt gói LAMP trên CentOS 7 LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ website(Kể cả web động) và web app, gồm hệ điều hành Linux, cùng với Apache web server. Dữ liệu được lưu trong một MySQL database (dùng MariaDB),và những dynamic […]