Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip
unzip rclone-current-linux-amd64.zip
\cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

# rclone config

nano /root/backup.sh

chmod +x /root/backup.sh

/root/backup.sh

EDITOR=nano crontab -e

2 giờ mỗi ngày:

0 2 * * * /root/backupcode.sh > /dev/null 2>&1

30 phút backup 1 lần:

0,30 * * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1


Cấu trúc của crontab

Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau:

*   *   *   *   *   command to be executed
-   -   -   -   -
|   |   |   |   |
|   |   |   |   +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)
|   |   |   +------- month (1 - 12)
|   |   +--------- day of month (1 - 31)
|   +----------- hour (0 - 23)
+------------- min (0 - 59)

Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.

Ví dụ:

– Chạy script 30 phút 1 lần:

0,30 * * * * command

– Chạy script 15 phút 1 lần:

0,15,30,45 * * * * command

– Chạy script vào 3 giờ sáng mỗi ngày:

0 3 * * * command

– Chạy script vào 2 giờ sáng mỗi ngày cho backupdb.sh và 3h sáng thứ năm hằng tuần cho backup.sh:

0 2 * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1
0 3 * * 4 /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Kiểm tra: rclone lsd remote:

Leave a Reply