Category Archives: mysql

Disable MySQL Strict Mode on Centos 7

Strict Mode trong MySQL kiểm soát cách MySQL xử lý các giá trị không hợp lệ hoặc bị thiếu trong các câu lệnh như INSERT và CẬP NHẬT . Nếu Strict Mode không có hiệu lực, MySQL chèn điều chỉnh giá trị cho các giá trị không hợp lệ/thiếu và tạo cảnh báo. Khi Strict […]

Sao lưu cơ sở dữ liệu cho MySQL và chuyển sang Amazon S3

Bạn có thể tự động tạo bản sao lưu và lưu trữ vào Amazon S3 trong vòng vài phút. Dưới đây là những gạch đầu dòng ngắn gọn về những gì bạn sẽ học trong phần này của bài viết: Tạo tập lệnh tự động tạo thư mục sao lưu MySQL Tải lên/đồng bộ hóa […]