Category Archives: Fix

Disable MySQL Strict Mode on Centos 7

Strict Mode trong MySQL kiểm soát cách MySQL xử lý các giá trị không hợp lệ hoặc bị thiếu trong các câu lệnh như INSERT và CẬP NHẬT . Nếu Strict Mode không có hiệu lực, MySQL chèn điều chỉnh giá trị cho các giá trị không hợp lệ/thiếu và tạo cảnh báo. Khi Strict […]

How To Fix Windows Cannot Print Due To A Problem With The Current Printer Setup Microsoft Word Error

In This Video We Will See How To Fix Windows Cannot Print Due To A Problem With The Current Printer Setup Microsoft Word Error Here Are The Steps To Fix Windows Cannot Print Due To A Problem With The Current Printer Setup Microsoft Word Error Search Run Click Run Type Regedit Click OK Button Open […]

Hướng dẫn sửa lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau: Để khắc phục lỗi này các bạn có thể làm theo các bước dưới […]