Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Scholar (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Scholar:

Bước 1: Gặp Mirien ở đền thờ Dion

Bước 2: Gặp Sylvain ở đền thờ Einhasad làng Dion

Bước 3: Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 4: Nói chuyện với Lucas ở Dion

Bước 5: Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 6: nói chuyện với Creta cổng Bắc làng Floran, hỏi về tên trộm.

Bước 7. Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 8: Nói chuyện với Creta ở làng Floran.

Bước 9:  Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 10: Nói chuyện với Lucas ở Dion

Bước 11: Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 12: Đến Đồng Bằng Lizardmen để săn Leto Lizardman Warrior. Bạn cần có Brown Scroll Scrap Brown Scroll Scrap  — 5 pcs.

Bước 13: Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 14: Nó chuyện với Sylvain ở đền thờ Einhasad Dion

Bước 15: Nói chuyện với Mirien ở đền thờ Dion.

Bước 16: Nói chuyện với Jurek ở Hội Pháp Sư Giran

Bước 17: Cần săn các quái vật sau: Sa Mạc, Đồng Bằng Dion – Monster Eye Destroyer; Pháo Đài Breka – Breka Orc Shaman; Thung Lũng Rồng – Shackle.

Bước 18: Nói chuyện với Jurek ở Hội Pháp Sư Giran

Bước 19: Nói chuyện với Mirien ở đền thờ Dion.

Bước 20: Nói chuyện với Cronos ở Làng Thợ Săn

Bước 21: Nói chuyện với Dieter ở Hội Pháp Sư Giran

Bước 22: Nói chuyện với Creta ở cổng Bắc làng Floran.

Bước 23:  Nói chuyện với Dieter ở Hội Pháp Sư Giran

Bước 24: Nói chuyện với Edroc ở cửa hàng vũ khí và áo giáp làng Thợ Săn

Bước 25: Nói chuyện với Raut ở nhà kho làng Gludin

Bước 26: Nói chuyện với Drunkard Triff ở cảng Gludin

Bước 27: Nói chuyện với Casian ở giữa Sa Mạc

Bước 28: Nói chuyện với Valkon trong nhà kho Giran

Bước 29: Nói chuyện với Maria ở Dion

Bước 30: Nói chuyện với Valkon ở nhà kho Giran để nhận Scripture Chapter 3 Scripture Chapter 2

Bước 31: Đến Đèo Tử Thần, săn Grandis cho tới khi lấy được Scripture Chapter 3 Scripture Chapter 3 .

Bước 32: Nói chuyện với Poitan ở lò rèn Dion

Bước 33: Nói chuyện với Casian ở giữa Sa Mạc.

Bước 34: Đi săn các quái vật kiếm nguyên liệu: Bãi Pháp Trường – Ghoul; Vườn Hoa Gorgon – Medusa; Đèo Tử Thần – Fettered Soul; Chân Tháp Ngà – Reinforced Gargoyle.

Bước 35: Nói chuyện với Casian ở giữa Sa Mạc.

Bước 36: Nói chuyện với Cronos ở Làng Thợ Săn

Bước 37: Nói chuyện với Mirien ở đền thờ Einhasad làng Dion để nhận thưởng.

Leave a Reply