Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of trust (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of trust:

Bước 1: Nói chuyện với High Priest Hollint trong đền thờ Einhasad Oren.

Bước 2: Nói chuyện với Hierarch Asterios trong đền thờ làng Elf

Bước 3: Đến Rừng Elf

  • Săn Lirein và Lirein Elder cho tới khi xuất hiện Zephyr Winds. Giết nó và lấy Breath of Winds Breath of Winds
  • Săn Dryad và Dryad Elder cho tới khi Actea of Verdant Wilds xuất hiện. Giết nó và lấy Seed of Verdure Seed of Verdure .

Bước 4: Nói chuyện với Hierarch Asterios ở đền thờ làng Elf

Bước 5: Nói chuyện với Great Hierarch Thifiell trong đền thờ Shillen ở làng DE

Bước 6: Nói chuyện với Magister Clayton trong Hội DE của Dion

Bước 7: Đi thu thập các nguyên liệu

  • Đến Đèo Tử Thần, săn Guardian Basilisk để lấy Basilisk Plasma Basilisk Plasma .

  •  Đến Tổ Kiến, săn Ant Soldier để lấy Honey Dew Honey Dew .

 

  • Đến Đầm Lầy Cruma, săn Marsh Stakato để lấy Stakato Ichor Stakato Ichor .

Bước 8: Nói chuyện với Clayton ở Hội DE làng Dion

Bước 9: Nói chuyện với Great Hierarch Thifiell ở đền thờ Shilen làng Dark Elf

Bước 10: Nói chuyện với Hollint ở đền thờ Einhasad Oren

Bước 11: Nó chuyện với Cardinal Seresin gần đền thờ Oren

Bước 12: Nói chuyện với Pa’agrio Lord Kakai trong làng Orc

Bước 13: Nói chuyện với Priest Manakia trong Hội Orc Giran

Bước 14: Tới Đèo Tử Thần, săn Windsus cho tới khi bạn nhận được Parasite of Lota Parasite of Lota .

Bước 15: Nói chuyện với Priest Manakia trong hội Orc Giran

Bước 16: Nói chuyện với Pa’agrio Lord Kakai ở làng Orc

Bước 16: Nói chuyện với Iron Gate’s Lockirin ở làng Lùn

Bước 17: Nói chuyện với Maestro Nikola tại Đầm Lầy Cruma

Bước 18: Đi tới Tháp Cruma, săn Porta cho tới khi nhặt được Heartstone of Porta Heartstone of Porta .

Bước 19: Nói chuyện với Maestro Nikola ở Đầm Lầy Cruma

Bước 20: Nói chuyện với Iron Gate’s Lockirin ở làng Lùn

Bước 21: Nói chuyện với High Priest Hollint ở đền thờ Einhasad Oren

Bước 22: Nói chuyện với High Priest Biotin ở đền thờ Đảo Đối Thoại và nhận thưởng.

Leave a Reply