Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Duelist (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Duelist:

Bước 1: Nói chuyện với Duelist Kaien trong Hội Chiến Binh Oren

Bước 2: Làm theo yêu cầu của Kaien:

Bước 3: Nói chuyện với Duelist Kaien ở hội Chiến Binh Oren

Bước 4: Làm theo yêu cẩu của Kaien lần cuối:

  • Đến Thung Lũng Thợ Săn, săn Lakin

Bước 5: Nói chuyện với Duelist Kaien ở Hội Chiến Binh Oren nhận thưởng.

Leave a Reply