Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Challenger (chuyển class lần 2)

Bước 1: Gặp Kash (tại Dion) đối thoại.

 

Bước 2: Kask yêu cầu bạn đến Đồi Đá Đen, phía sau Undine Waterfall, săn qauis vật Shyslassys. Sau đó nói chuyện với Chest Of Shyslassys

 

Bước 3: Trở về gặp Kash.

Bước 4: Gặp Martien tại Giran.

 

Bước 5: Đến Đồng Bằng Dion, tìm 1 cái hang và giết Gorr.

 

Bước 6: Gặp Martien tại Giran.

Bước 7: Giết Baraham ở hang khu vực Tổ Ong.

 

Bước 8: Nói chuyện với NPC Raldo (Sau khi giết Baraham, Raldo sẽ xuất hiện. Lưu ý chọn nội dung bạn sẽ giúp đỡ).

Bước 9: Qua làng Dwarf nói chuyện với Filaur.

 

Bước 10: Giết Succubus Queen trong Mỏ Mithril.

 

Bước 11: Nói chuyện với NPC Raldo sau khi giết Succubus Queen. Hoàn thành nhiệm vụ.

Leave a Reply