Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of Prosperity (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Testimony of Prosperity:

Bước 1: Nói chuyện với Quản Kho Parman ở Giran

Bước 2: Thu thập bằng chứng thành công

  • Nói chuyện với lính canh Bright ở cổng Tây Dion
  • Nói chuyện với Emily ở Dion
  • Nói chuyện với Piotur trong Doanh Trại Orc

Bước 3: Nói chuyện với Warehouse Keeper Parman ở nhà kho Giran

Bước 4: Nói chuyện với Nikola ở Đầm Lầy Cruma

Bước 5: Đến tầng 3 tháp Cruma, tìm mở Box Of Titan

Bước 6: Nói chuyện với Maestro Nikola ở Đầm Lầy Cruma

Bước 7: Tới Đầm Lầy Cruma, săn Marsh StakatoToad LordMarsh Spider

Bước 8: Học Recipe: Lesser Giant’s Key. Để chế chìa khóa, bạn cần Stakato Shell Stakato Shell  — 20 pcs., Marsh Spiders Thorn  — 10 pcs., Toad Lord Sac Toad Lord Sac  — 10 pcs., Crystal (D-grade) Crystal (D-grade) Grade D.gif — 10 pcs.

Bước 9: Chế xong khóa, mang đến tầng 3 tháp Cruma, tìm mở Box Of Titan để lấy Maphr Tablet Fragment .

Bước 10: Nói chuyện với Warehouse Keeper Parman ở Giran để nhận thưởng.

Leave a Reply