Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Champion (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Champion:

Bước 1: Nói chuyện với Veteran Ascalon ở Giran

Bước 2: Nói chuyện với Mason gần nhà kho Dion

Bước 3: Đến Đồng Bằng Lizardmen, săn Bloody Axes Escort

Bước 4: Nói chuyện với Mason gần nhà kho Dion

Bước 5: Nói chuyện với Veteran Ascalon ở Giran

Bước 6: Nói chuyện với Dye Merchant Groot ở Giran

Bước 7: Thu thập các nguyên liệu:

  • Đến Đèo Tử Thần, săn Windsus

Bước 8: Nói chuyện với Dye Merchant Groot tại Giran

Bước 9: Nói chuyện với Veteran Ascalon ở Giran

Bước 10: Nói chuyện với Captain Mouen ở Oren

Bước 11: Đến Đèo Tử Thần, săn Road Scavenger 

Bước 12: Nói chuyện với Captain Mouen ở Oren

Bước 13: Đi tới Đồng Bằng Lizardmen, săn Leto LizardmanLeto Lizardman ArcherLeto Lizardman SoldierLeto Lizardman WarriorLeto Lizardman ShamanLeto Lizardman Overlord

Bước 14: Nói chuyện với Captain Mouen ở Oren

Bước 15: Nói chuyện với Veteran Ascalon ở Giran và nhận thưởng

Leave a Reply