Hướng dẫn Reset password root của Mysql

Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản root để quản trị và cấu hình database. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn reset mật khẩu này.

Bước 1: đăng nhập SSH vào server với quyền root

Để reset được mật khẩu root mysql bạn phải đăng nhập SSH với quyền root.

Bước 2: dừng dịch vụ MySQL đang chạy

Với CentOS và Fedora

service mysqld stop

Với Ubuntu và Debian

service mysql stop

Bước 3: Chạy mysql ở mode safe_mode

Các bạn sử dụng lệnh sau, nếu Ubuntu thì dùng safe_mysqld

mysqld_safe --skip-grant-tables &

Bước 4: Reset mật khẩu root MySQL

Gõ lần lượt các lệnh sau, thay yournewpassword bằng mật khẩu MySQL mới

mysql -u root
#mysql> use mysql;
#mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD ('yournewpassword') WHERE User='root';
#mysql> FLUSH PRIVILEGES;
#mysql> quit;

Bước 5: Khởi động lại MySQL

service mysqld start

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply