Change port ssh, bạn phải thực hiện một số điều trong CentOS 7

Thay đổi tệp ssdh_config chỉnh sửa cổng SSH

vi /etc/ssh/sshd_config

Ví dụ thay đổi thành: Cổng 2323

SELINUX chỉ cho phép cổng 22 cho ssh. Thêm bối cảnh cổng mới 2323. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy làm như sau

yum -y install policycoreutils-python
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2323

Kiểm tra bối cảnh cổng cho ssh

semanage port -l | grep ssh

Khởi động lại dịch vụ SSHD

systemctl restart sshd.service

Thêm cổng vào tường lửa

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2323/tcp

Tải lại tường lửa

firewall-cmd --reload

Kiểm tra nghe

ss -tnlp|grep ssh

Hãy thử kết nối lại máng ssh

ssh root@<ipaddr> -p 2323

gỡ bỏ openssh và cài đặt lại

yum remove openssh

và sau đó:

 yum install openssh openssh-server openssh-clients

sau đó bạn có thể bắt đầu sshddịch vụ:

 service sshd start

Các câu lệnh cần thiết:

systemctl restart sshd.service
systemctl status sshd.service
semanage port -l | grep ssh

ps aux | grep sshd

https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

Leave a Reply