Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Tải các gói repo tại đây
https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/
http://repo.mysql.com/
Bước 1: Cài đặt MySQL
Thêm repo vào
# rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-7.noarch.rpm
Cập nhật hệ thống
# yum update
Cài đặt MySQL
# yum install mysql-server
Khởi động và cho phép khởi động cùng hệ thống
# systemctl start mysqld
# systemctl enable mysqld
Bước 2: Tạo mật khẩu root MySQL
Tìm kiếm mật khẩu tạm thời (nếu có)
# grep “A temporary password” /var/log/mysqld.log
Khởi tạo mật khẩu root
# mysql_secure_installation
Khởi động lại dịch vụ
# systemctl restart mysqld

Leave a Reply