Tạo Project Python Django

Nội dung

Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau:

  • Cách tạo 1 Project Django thông qua CMD
  • Cấu trúc Project Django
  • Cách chạy web trên Local Host

Cách tạo 1 Project Django thông qua CMD

Như ở bài SƠ LƯỢC VỀ PYTHON DJANGO, Kteam đã hướng dẫn cho các bạn tải thư viện Django về. Bây giờ, thông qua thư viện đó, chúng ta sẽ tạo 1 Project như sau:

  • Bước 1: Vào một thư mục mình muốn lưu Project, mở CMD tại đó lên. Ta có thể gõ cmd tại đường dẫn phía trên để mở CMD của Window

Lúc đó CMD sẽ hiện ra

  • Bước 2: Ta sẽ dùng cú pháp sau để tạo ra 1 Project Web

django-admin startproject <Tên Project>

Lưu ý: Không nên đặt tên là Django hay là Test. Ở đây, mình đặt tên project là PythonWeb

Bây giờ ngay chỗ folder sẽ xuất hiện Project mình vừa tạo


Cấu trúc Project Django

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của Project Django. Ta có thể dùng Visual Studio Code để xem cấu trúc rõ ràng hơn:

Trong Project Python sẽ có 1 file manage.py và 1 folder cùng tên với Project. File manage.py giúp ta tương tác Project qua các command (như là tạo tài khoản admin, tạo database, chạy server ảo, …), vì vậy không nên chỉnh sửa ở đây.

Ở folder PythonWeb gồm có 4 file sau:

  • __init__.py: đây là 1 file cơ bản trong Python dùng để biến folder chứa nó thành package, giúp tao có thể import
  • setttings.py: đây là file cấu hình project. (VD: cấu hình database, đặt múi giờ, cài thêm thư viện, …)
  • urls.py: đây là file giúp chúng ta tạo các đường dẫn urls của trang web để liên kết các webpage lại với nhau
  • wsgi.py: đây là file giúp chúng ta deploy project lên server

Cách chạy web lên localhost

Bây giờ ta sẽ mở terminal trong Project lên, ta có thể dùng VS Code để mở Terminal:

Bây giờ ta sẽ gõ cú pháp sau để khởi động server ảo

python manage.py runserver

Theo như CMD thông báo thì trang web của sẽ chạy ở localhost cổng 8000, ta sẽ mở trình duyệt truy cập vào localhost:8000 để xem kết quả

Nếu bạn bị xung đột cổng hay muốn đổi cổng. Có thể sử dụng lệnh sau để chạy trang web trên cổng khác:

python manage.py runserver <Tên Cổng>

Ví dụ: chạy python manage.py runserver 8080 để khởi động web ở cổng 8080

1 thoughts on “Tạo Project Python Django

  1. Pingback: Lập trình web với Python bằng Django - Arrow Trần

Leave a Reply