Tag Archives: ec2

AMAZON EC2 – TẠO MÁY ẢO WINDOW VỚI AWS

Step 1: Enter the EC2 Dashboard Cũng giống như các bước tạo máy ảo Linux , đầu tiên là truy cập đường dẫn sau và click Launch Instance Step 2: Create and Configure Your Virtual Machine Cửa sổ EC2 Launch Instance Wizard là nơi chúng ta sẽ lựa chọn cấu hình cho máy ảo Windows a. Với Amazon […]

Cấu hình public AWS Application Load Balancer (ALB) cho web

Sau khi bạn đã tìm hiểu về Elastic Load Balancer của AWS, cụ thể ở phần này ta sẽ bàn về Application Load Balancer – Cân bằng tải ứng dụng. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cấu hình cân bằng tải bằng dịch vụ AWS ALB cho các máy chủ web trên EC2 Instance […]

Hosting WordPress, Cách Scale Up WordPress

Bài toán Hosting WordPress cho website có lượng truy cập lớn luôn là những vấn đề nan giản về infrastructure cho WordPress. Do đó bài viết này mình sẽ hướng dẫn các anh em cách mở rộng website được xây dựng bởi WordPress, với lượng truy cập lớn. Dưới đây là một cái hình mình vô […]

Install LAMP Server using the EC2 User Data Script

Install LAMP Server using the EC2 User Data Script Hi Friends, This article covers full step by step instructions on How to Install LAMP  on AWS EC2 Instance in 4 Easy Steps. This article will help you install an Apache web server with PHP 7 and MariaDB (a community-developed fork of MySQL) support on your […]

Pure-FTPd with EC2 Instance

Simple steps to ensure Pure-FTPd works on an EC2 instance: 1. Enable passive mode sudo echo “50000 50100” > /etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange 2. Allow access to Public IP sudo echo “public_ip” > /etc/pure-ftpd/conf/ForcePassiveIP 3. AWS Security Groups Allow ports 50000 – 50100 to be open to anywhere 4. Restart Pure FTPd sudo /etc/init.d/pure-ftpd restart 5. Test FTP […]