Quest Thú nuôi (Pet Quest)

Quest Pet Sói

1 Gặp Pet Manager Martin Ở Gludin. Tuỳ vào chủng tộc mà hắn sẽ yêu cầu bạn đi săn những quái vật khác nhau.
+Human – Đi săn Giant , Talon và Blade Spider ở Làng Đảo Đối thoại.

+Elf – Đi săn Crimson, Hook, Princer Spider ở Rừng Elven.

+Dark Elf – Đi săn Lasser Dark Horrors, Dark Horrors và Powler ở Rừng Dark Elven.

+Orc – Đi săn Kasha, Kasha Fang, Kasha Blade Spider ở Cao nguyên Bất tử.

+Dwarf – Đi săn Hunter , Plunder Tarantulas phía bắc (N) Mỏ Mithril

2 Sau khi kiếm đủ 50 cái răng (fang) quay trở lại đưa cho Martin, hắn sẽ bảo bạn đi gặp một vài người.
+Đến Gludio gặp Người giữ cổng Bella .
+Đến Dion để gặp Lính canh Metty ( gần Chỗ Học Skill Dark Elf).
+Đến Giran để gặp Thương gia Ellie trong ( Jewelry Shop).
3 Xong rồi quay trở lại nói chuyện với Martin để kiểm tra trắc nghiệm. Những câu hỏi này rất hữu ích cho bạn, bạn nên đọc qua.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời:

Q: The following are description on the life of a wolf. Choose the wrong description among the choices.
A: A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies

Q: Which of the following do not describe the life of a wolf?
A: A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies.

Q: What is the best way to train you pet?
A: Tell you pet to hit monsters multiple times.

Q: The wolf is a meat-eating mammal of the canine family. Which animal among the following is not a meat-eating mammal of the canine family?
A: None of the above

Q: What is the normal life span of a wolf in captivity?
A: 12-15 years

Q: How far (in kilometers) can a wolf’s smell reach?
A: 2.4 Km

Q: How is a wolf’s tail normally positioned?
A: It’s tail is always pointing straight down

Q: The following connections are made between the wolves and their habitats. Which is not correct?
A: None of the above

Q: Pets are very useful to their owners. Which of the following is not an appropriate use of a pet?
A: Can be sent to the village to buy items

Q: When a pet is killed it may be resurrected within a certain amount of time. What is the maximum delay allowed before resurrection becomes impossible?
A: 20 minutes

Q: Which is not a proper description of the breeding of wolves?
A: Pregnancy is 9 months

Q: Which of the following is NOT part of the wolf’s diet?
A: None of the above

Q: What kind of wolf leads the rest when hunting in a pack?
A: Male

Q: Which of the following is the correct description of a wolf?
A: A grown wolf is still not as heavy as a full-grown male adult human.

Tady je verze otázek ze serveru revolutions:

Q: The following are description on the life of a wolf. Choose the wrong description among the choices.
A: A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies

Q: The owner can use its pet for many different purposes. Which one of the following is not the purpose of a pet use?
A: Makes to go to the village and buy items rathen than sending on an errand.

Q: The pet shall disapper forever if you can’t resurrect if within a certain amount of time. What is the maximum amount of time to resurrect a pet?
A: pre Gracia: 20 minutes.
A: Gracia Epilogue 24 Hours

Q: What should you do to make a pet grow faster?
A: Makes a pet hit a monster a lot.

Q: Which one among the following does a wolf not eat?
A: No answer

Q: How far (Km) can a wolf’s scent reach?
A: 2,4 Km

Q: The following are description about the wolf. Choose the right one among the choices.
A: A grown wolf is still not as heavy as a fully-grown male adult human.

Q: What kind of wolf leads the rest when it comes to hunting in pack?
A: Male

Q: What is the name of this animal which is in the wolf family and was thougt to live 2,500,000 – 10,000 year ago? It is said that its body and skull were big and heavy, but its brains were so small than it is assumed that its intelligence weren’t very high.
A: Dire Wolf

Q: The biological classification of the wolf is ‘meat-eating mammal of a dog’s family‘. Then which animal among the following is not a ‘meat-eating from a dog’s family‘?
A: No answer

Q: There is no exact data on the life spon of a wild wolf. Then how long does a wolf in the zoo normally live?
A: 12-15 years

Q: Normally, how would a wolf’s tail be positioned?
A: Its tail is always pointing staight down.

Q: Choose the wrong description on the breeding of wolves.
A: Pregnancy is nine mounths.

Q: The following connections are made between the wolves in the Lineage world and their habitats. Which of the following is not connected property?
A: Orc Black Wolf.

Câu hỏi và trả lời bổ sung:
Câu hỏi có thể còn nữa hoặc khác đi, về cơ bản là vậy.
Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi là bạn được sở hữu 1

Quest Pet Bò

1 Đến Dion gặp Waters cạnh lò rèn để nhận Q

2 vào Shop vũ khí để mua 1 cây giáo D Trident 378,000 Aden. Rùi quay lại Waters giao nv

3 Từ Dion tele đến Plain of Dion – 1500 Aden săn Monster Eye Destroyer để lấy 30 Map Piece.

4 Xong rùi thì quay lại Waters giao nv..Đến gặp Sophya trước cửa Warrior Guild (Dion), rùi quay lại Waters Chọn Exchange the pet trade ticket with a pet -> Pet Exchange Ticket Buffalo.
Giờ là có con bò rùi nhé!

Quest Pet Gà

1 Đến Gludio gặp Lundy để nhận Q (cạnh warrior Guild Gludio)

2 vào Shop mua 1 cây búa D Work Hammer 378,000 aden, rùi giao cho Lundy.

3 Từ Gludio chạy bộ đến Maille Lizadman Barracks để săn 30 Broken Gemstone Fragment.

4 Xong quay về nói chuyện với Lundy. Đến Orc Guild (gludio) để gặp Drikus, rùi trở lại nói chuyện với Lundy chọn Exchange the pet trade ticket with a pet -> Pet Exchange Ticket Kookaburra.
Giờ là có con gà rùi nhé!


Quest Pet Cọp

1 nói chuyện vói Cooper (bên Grian gần Luxury Shop) để nhận Q

2 Vào shop vũ khí mua 1 cây dao D Crafted Dagger, rùi quay về dao cho Cooper.

3 Cooper kêu bạn đi săn 30 Map Piece. khi nào đủ thì đem về cho Cooper.

4 nói chuyện với Galladucci (Lucky Shop), quay lại Cooper dao Q sau đó chọn Exchange the pet trade ticket with a pet-> Pet Exchange Ticket Cougar.

Leave a Reply