Quản lý user và group trên Ubuntu Server

Thêm user mới vào máy chủ Ubuntu, cập nhật user hiện có và thiết lập quyền cho user.

Tạo tài khoản người dùng

Trong quá trình cài đặt Ubuntu, chúng ta đã tạo một tài khoản người dùng chính trên máy chủ; nếu bạn đang sử dụng một máy chủ Ubuntu trên cloud, nó sẽ được cài đặt sẵn với user mặc định. User này có đủ quyền để thực hiện tất cả các tác vụ trong Ubuntu. Đôi khi bạn cần tạo tài khoản người dùng với quyền hạn chế hơn để tăng tính bảo mật.

Để thêm một người dùng mới vào máy chủ Ubuntu, bạn cần đăng nhập với tài khoản root hoặc super user.

Thực hiện theo các bước sau để tạo tài khoản người dùng mới:

B1: Tạo người dùng mới

root@ubuntu:~# adduser ductri

B2: Nhập password mới cho người dùng

root@ubuntu:~# adduser ductri
Adding user `ductri' ...
Adding new group `ductri' (1001) ...
Adding new user `ductri' (1001) with group `ductri' ...
Creating home directory `/home/ductri' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 

B3: Nhập lại password

root@ubuntu:~# adduser ductri
Adding user `ductri' ...
Adding new group `ductri' (1001) ...
Adding new user `ductri' (1001) with group `ductri' ...
Creating home directory `/home/ductri' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password:

B4: Nhập các thông tin như full name và các thông tin khác, bạn có thể bỏ qua phần này bằng việc nhấn phím Enter.

B5: Bấm Y để xác nhận lại các thông tin đã nhập là đúng:

root@ubuntu:~# adduser ductri
Adding user `ductri' ...
Adding new group `ductri' (1001) ...
Adding new user `ductri' (1001) with group `ductri' ...
Creating home directory `/home/ductri' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ductri
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: Duc Tri
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] 

Như vậy là bạn đã tạo mới một user vào hệ thống, bạn có thể kiểm tra lại bằng cách:

root@ubuntu:~# tail -n 1 /etc/passwd
ductri:x:1001:1001:Duc Tri,,,:/home/ductri:/bin/bash

Xoá tài khoản người dùng

Thực hiện lệnh sau để xoá tài khoản người dùng

root@ubuntu:~# deluser --remove-home ductri

Kết quả sau khi thực hiện

root@ubuntu:~# deluser --remove-home ductri
Looking for files to backup/remove ...
Removing files ...
Removing user `ductri' ...
Warning: group `ductri' has no more members.
Done.
root@ubuntu:~#

Tạo nhóm người dùng

Group là một cách để tổ chức và quản trị tài khoản người dùng trong Linux. Các nhóm được sử dụng để gán chung quyền cho nhiều tài khoản người dùng.

Thực hiện theo các bước sau để tạo một nhóm:

B1: Tạo nhóm người dùng

root@ubuntu:~# addgroup quantri

B2: Thêm người dùng vào nhóm

root@ubuntu:~# adduser ductri quantri

Leave a Reply