Docker – Phần 4 – Tạo image từ Dockerfile

Mở đầu#

Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan Docker Engine và kiến trúc của Docker, cũng như chạy một container đầu tiên với các image có sẵn. Ở phần này mình sẽ viết hướng dẫn tạo image bằng Dockerfile

1. Dockerfile là gì ?#

 • Dockerfile là một file dạng text không có extension, và tên bắt buộc phải là Dockerfile
 • Dockerfile là một file kịch bản sử dụng để tạo mới một image

2. Cấu trúc một Dockerfile#

Đây là cấu trúc một Dockerfile của ứng dụng WordPress

FROM php:7.1-apache

# install the PHP extensions we need
RUN set -ex; \
	\
	savedAptMark="$(apt-mark showmanual)"; \
	\
	apt-get update; \
	apt-get install -y --no-install-recommends \
		libjpeg-dev \
		libpng-dev \
	; \
	\
	docker-php-ext-configure gd --with-png-dir=/usr --with-jpeg-dir=/usr; \
	docker-php-ext-install gd mysqli opcache zip; \
	\
# reset apt-mark's "manual" list so that "purge --auto-remove" will remove all build dependencies
	apt-mark auto '.*' > /dev/null; \
	apt-mark manual $savedAptMark; \
	ldd "$(php -r 'echo ini_get("extension_dir");')"/*.so \
		| awk '/=>/ { print $3 }' \
		| sort -u \
		| xargs -r dpkg-query -S \
		| cut -d: -f1 \
		| sort -u \
		| xargs -rt apt-mark manual; \
	\
	apt-get purge -y --auto-remove -o APT::AutoRemove::RecommendsImportant=false; \
	rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# set recommended PHP.ini settings
# see https://secure.php.net/manual/en/opcache.installation.php
RUN { \
		echo 'opcache.memory_consumption=128'; \
		echo 'opcache.interned_strings_buffer=8'; \
		echo 'opcache.max_accelerated_files=4000'; \
		echo 'opcache.revalidate_freq=2'; \
		echo 'opcache.fast_shutdown=1'; \
		echo 'opcache.enable_cli=1'; \
	} > /usr/local/etc/php/conf.d/opcache-recommended.ini

RUN a2enmod rewrite expires

VOLUME /var/www/html

ENV WORDPRESS_VERSION 5.0.3
ENV WORDPRESS_SHA1 f9a4b482288b5be7a71e9f3dc9b5b0c1f881102b

RUN set -ex; \
	curl -o wordpress.tar.gz -fSL "https://wordpress.org/wordpress-${WORDPRESS_VERSION}.tar.gz"; \
	echo "$WORDPRESS_SHA1 *wordpress.tar.gz" | sha1sum -c -; \
# upstream tarballs include ./wordpress/ so this gives us /usr/src/wordpress
	tar -xzf wordpress.tar.gz -C /usr/src/; \
	rm wordpress.tar.gz; \
	chown -R www-data:www-data /usr/src/wordpress

COPY docker-entrypoint.sh /usr/local/bin/

ENTRYPOINT ["docker-entrypoint.sh"]
CMD ["apache2-foreground"]

3. Các command cơ bản trong Dockerfile#

FROM

FROM centos:centos7

FROM chỉ định rằng image build này sẽ base trên image gốc nào

LABEL

LABEL "image-type"="huy-test"
LABEL "image-type1"="huy-test1"
LABEL "image-type2"="huy-test2"

LABEL: Chỉ định label metadata của image. Để xem được các label này sử dụng câu lệnh docker inspect <IMAGE ID>

MAINTAINER

MAINTAINER huytm

MAINTERNER là author (tác giả) build image đó.

RUN

RUN yum update -y

RUN thực hiện một câu lệnh Linux. Tùy vào image gốc mà có các câu lệnh tương ứng (ví dụ Ubuntu sẽ là RUN apt-get update -y)

COPY

COPY start.sh /start.sh

COPY Copy một file từ Dockerhost vào image trong quá trình build image

ENV

ENV source /var/www/html/
COPY index.html ${source}

ENV là biến môi trường sử dụng trong quá trình build image.

ENV chỉ có thể được sử dụng trong các command sau:

 • ADD
 • COPY
 • ENV
 • EXPOSE
 • FROM
 • LABEL
 • STOPSIGNAL
 • USER
 • VOLUME
 • WORKDIR

CMD

CMD ["./start.sh"]

CMD dùng để truyền một Linux command khi khởi tạo container từ image

VOLUME

VOLUME ["/etc/http"]

VOLUME Tạo một volume nằm trong folder /var/lib/docker/volumes của docker host và mount với folder chẳng hạn /etc/http khi khởi chạy container

EXPOSE

EXPOSE 80 443

EXPOSE Chỉ định các port sẽ Listen trong container khi khởi chạy container từ image

4. Tạo images httpd với Dockerfile#

Yêu cầu:

 • VPS đã cài đặt Docker, nếu bạn chưa cài đặt thì cài đặt theo bài viết này
 • Giả định môi trường lý tưởng, các câu lệnh sau đều chạy dưới quyền root

a. Tạo một folder làm việc với Dockerfile

cd ~
mkdir build_image && cd build_image

b. Tạo Dockerfile để build image

touch Dockerfile

Lưu ý: Filename phải là Dockerfile và không có phần mở rộng

c. Nội dung Dockerfile như sau:

FROM centos:centos7

LABEL "image-type"="huy-test"
MAINTAINER huytm

RUN yum update -y
RUN yum install httpd -y

ENV source /var/www/html/

VOLUME ["/var/log/httpd"]

COPY index.html ${source}
COPY start.sh /start.sh

RUN chmod +x /start.sh
CMD ["/start.sh"]

EXPOSE 80

Giải thích:

 • FROM centos:centos7 : Build image dựa trên image gốc là centos 7.
 • RUN yum update -y và RUN yum install httpd -y : Thực hiện các command của centos để update và cài đặt httpd
 • LABEL “image-type”=”huy-test” : Metadata của image có thể có hoặc không.
 • MAINTAINER huytm : Tác giả viết Dockerfile để build image có thể có hoặc không.
 • ENV source /var/www/html/ : Khai báo một biến môi trường tên là source và có giá trị là /var/www/html/. Biến này sẽ được sử dụng ở bước COPY index.html ${source}
 • COPY index.html ${source} : Copy file index.html từ Dockerhost vào đường dẫn biến – được khai báo ở bước trên.
 • COPY start.sh /start.sh : Copy một bash script file vào đường dẫn / để thực hiện một số Linux command khi khởi tạo container từ image này.
 • RUN chmod +x /start.sh : Cho phép quyền thực thi đối với script vừa copy từ bước trên.
 • CMD [“/start.sh”] : Thực thi script khi khởi chạy container từ image này.
 • EXPOSE 80 : Chỉ ra rằng container khi khởi chạy từ image này sẽ LISTEN port 80
 • VOLUME [“/var/log/httpd”] : Chỉ định một phân vùng trên Docker host mount với container khi chạy. Ở đây mình mount theo dạng volume (Có ba kiểu volume, mình sẽ nói trong các bài viết sau). Mount folder /var/log/httpd của container với volume nằm tại /var/lib/portal/volume/ của Docker host

d. Tạo các file cần thiết bổ trợ cho Dockerfile

Vì ở trên mình có sử dụng COPY để COPY các file script start.sh và file source code index.html nên mình sẽ tạo tiếp hai file này.

cat <<EOF > start.sh
	#!/bin/bash
	rm -rf /run/httpd/* /tmp/httpd*
	exec /usr/sbin/apachectl -DFOREGROUND
EOF
echo "<h1>Hello World</h1>" > index.html

e. Tạo image từ Dockerfile

docker build -t huytm/centos7-httpd .

Đây là toàn bộ log của quá trình build

Sending build context to Docker daemon 4.096kB
Step 1/12 : FROM centos:centos7
 ---> 1e1148e4cc2c
Step 2/12 : LABEL "image-type"="huy-test"
 ---> Running in 220997b26a05
Removing intermediate container 220997b26a05
 ---> 767cb6c0db64
Step 3/12 : MAINTAINER huytm
 ---> Running in 87547a35ac1f
Removing intermediate container 87547a35ac1f
 ---> 1333a9d9ceed
Step 4/12 : RUN yum update -y
 ---> Running in 66eb8c88d680
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Determining fastest mirrors
 * base: centos-hn.viettelidc.com.vn
 * extras: centos-hn.viettelidc.com.vn
 * updates: centos-hn.viettelidc.com.vn
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bind-license.noarch 32:9.9.4-72.el7 will be updated
---> Package bind-license.noarch 32:9.9.4-73.el7_6 will be an update
---> Package device-mapper.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.2 will be updated
---> Package device-mapper.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.3 will be an update
---> Package device-mapper-libs.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.2 will be updated
---> Package device-mapper-libs.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.3 will be an update
---> Package glibc.x86_64 0:2.17-260.el7 will be updated
---> Package glibc.x86_64 0:2.17-260.el7_6.3 will be an update
---> Package glibc-common.x86_64 0:2.17-260.el7 will be updated
---> Package glibc-common.x86_64 0:2.17-260.el7_6.3 will be an update
---> Package krb5-libs.x86_64 0:1.15.1-34.el7 will be updated
---> Package krb5-libs.x86_64 0:1.15.1-37.el7_6 will be an update
---> Package nss.x86_64 0:3.36.0-7.el7_5 will be updated
---> Package nss.x86_64 0:3.36.0-7.1.el7_6 will be an update
---> Package nss-sysinit.x86_64 0:3.36.0-7.el7_5 will be updated
---> Package nss-sysinit.x86_64 0:3.36.0-7.1.el7_6 will be an update
---> Package nss-tools.x86_64 0:3.36.0-7.el7_5 will be updated
---> Package nss-tools.x86_64 0:3.36.0-7.1.el7_6 will be an update
---> Package nss-util.x86_64 0:3.36.0-1.el7_5 will be updated
---> Package nss-util.x86_64 0:3.36.0-1.1.el7_6 will be an update
---> Package openldap.x86_64 0:2.4.44-20.el7 will be updated
---> Package openldap.x86_64 0:2.4.44-21.el7_6 will be an update
---> Package systemd.x86_64 0:219-62.el7 will be updated
---> Package systemd.x86_64 0:219-62.el7_6.3 will be an update
---> Package systemd-libs.x86_64 0:219-62.el7 will be updated
---> Package systemd-libs.x86_64 0:219-62.el7_6.3 will be an update
---> Package tzdata.noarch 0:2018g-1.el7 will be updated
---> Package tzdata.noarch 0:2018i-1.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package        Arch    Version          Repository  Size
================================================================================
Updating:
 bind-license      noarch   32:9.9.4-73.el7_6     updates   87 k
 device-mapper     x86_64   7:1.02.149-10.el7_6.3   updates   292 k
 device-mapper-libs   x86_64   7:1.02.149-10.el7_6.3   updates   320 k
 glibc         x86_64   2.17-260.el7_6.3      updates   3.7 M
 glibc-common      x86_64   2.17-260.el7_6.3      updates   12 M
 krb5-libs       x86_64   1.15.1-37.el7_6      updates   803 k
 nss          x86_64   3.36.0-7.1.el7_6      updates   835 k
 nss-sysinit      x86_64   3.36.0-7.1.el7_6      updates   62 k
 nss-tools       x86_64   3.36.0-7.1.el7_6      updates   515 k
 nss-util        x86_64   3.36.0-1.1.el7_6      updates   78 k
 openldap        x86_64   2.4.44-21.el7_6      updates   356 k
 systemd        x86_64   219-62.el7_6.3       updates   5.1 M
 systemd-libs      x86_64   219-62.el7_6.3       updates   406 k
 tzdata         noarch   2018i-1.el7        updates   490 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade 14 Packages

Total download size: 24 M
Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/updates/packages/bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
Public key for bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch.rpm is not installed
--------------------------------------------------------------------------------
Total                       5.4 MB/s | 24 MB 00:04
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Importing GPG key 0xF4A80EB5:
 Userid   : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <[email protected]>"
 Fingerprint: 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
 Package  : centos-release-7-6.1810.2.el7.centos.x86_64 (@CentOS)
 From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Updating  : tzdata-2018i-1.el7.noarch                  1/28
 Updating  : glibc-2.17-260.el7_6.3.x86_64                2/28
 Updating  : glibc-common-2.17-260.el7_6.3.x86_64            3/28
 Updating  : nss-util-3.36.0-1.1.el7_6.x86_64              4/28
 Updating  : systemd-libs-219-62.el7_6.3.x86_64             5/28
 Updating  : systemd-219-62.el7_6.3.x86_64                6/28
Failed to get D-Bus connection: Operation not permitted
 Updating  : 7:device-mapper-1.02.149-10.el7_6.3.x86_64         7/28
 Updating  : 7:device-mapper-libs-1.02.149-10.el7_6.3.x86_64       8/28
 Updating  : nss-sysinit-3.36.0-7.1.el7_6.x86_64             9/28
 Updating  : nss-3.36.0-7.1.el7_6.x86_64                10/28
 Updating  : nss-tools-3.36.0-7.1.el7_6.x86_64             11/28
 Updating  : openldap-2.4.44-21.el7_6.x86_64              12/28
 Updating  : krb5-libs-1.15.1-37.el7_6.x86_64              13/28
 Updating  : 32:bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch           14/28
 Cleanup  : 32:bind-license-9.9.4-72.el7.noarch            15/28
 Cleanup  : openldap-2.4.44-20.el7.x86_64               16/28
 Cleanup  : nss-tools-3.36.0-7.el7_5.x86_64              17/28
 Cleanup  : nss-sysinit-3.36.0-7.el7_5.x86_64             18/28
 Cleanup  : nss-3.36.0-7.el7_5.x86_64                 19/28
 Cleanup  : 7:device-mapper-1.02.149-10.el7_6.2.x86_64         20/28
 Cleanup  : 7:device-mapper-libs-1.02.149-10.el7_6.2.x86_64      21/28
 Cleanup  : systemd-219-62.el7.x86_64                 22/28
 Cleanup  : systemd-libs-219-62.el7.x86_64               23/28
 Cleanup  : nss-util-3.36.0-1.el7_5.x86_64               24/28
 Cleanup  : krb5-libs-1.15.1-34.el7.x86_64               25/28
 Cleanup  : glibc-common-2.17-260.el7.x86_64              26/28
 Cleanup  : glibc-2.17-260.el7.x86_64                 27/28
 Cleanup  : tzdata-2018g-1.el7.noarch                 28/28
 Verifying : systemd-libs-219-62.el7_6.3.x86_64             1/28
 Verifying : nss-tools-3.36.0-7.1.el7_6.x86_64              2/28
 Verifying : systemd-219-62.el7_6.3.x86_64                3/28
 Verifying : 32:bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch            4/28
 Verifying : nss-util-3.36.0-1.1.el7_6.x86_64              5/28
 Verifying : 7:device-mapper-libs-1.02.149-10.el7_6.3.x86_64       6/28
 Verifying : krb5-libs-1.15.1-37.el7_6.x86_64              7/28
 Verifying : nss-sysinit-3.36.0-7.1.el7_6.x86_64             8/28
 Verifying : nss-3.36.0-7.1.el7_6.x86_64                 9/28
 Verifying : tzdata-2018i-1.el7.noarch                 10/28
 Verifying : glibc-2.17-260.el7_6.3.x86_64               11/28
 Verifying : glibc-common-2.17-260.el7_6.3.x86_64            12/28
 Verifying : 7:device-mapper-1.02.149-10.el7_6.3.x86_64         13/28
 Verifying : openldap-2.4.44-21.el7_6.x86_64              14/28
 Verifying : nss-3.36.0-7.el7_5.x86_64                 15/28
 Verifying : openldap-2.4.44-20.el7.x86_64               16/28
 Verifying : nss-util-3.36.0-1.el7_5.x86_64               17/28
 Verifying : 7:device-mapper-1.02.149-10.el7_6.2.x86_64         18/28
 Verifying : systemd-libs-219-62.el7.x86_64               19/28
 Verifying : glibc-common-2.17-260.el7.x86_64              20/28
 Verifying : systemd-219-62.el7.x86_64                 21/28
 Verifying : nss-tools-3.36.0-7.el7_5.x86_64              22/28
 Verifying : glibc-2.17-260.el7.x86_64                 23/28
 Verifying : krb5-libs-1.15.1-34.el7.x86_64               24/28
 Verifying : 7:device-mapper-libs-1.02.149-10.el7_6.2.x86_64      25/28
 Verifying : 32:bind-license-9.9.4-72.el7.noarch            26/28
 Verifying : nss-sysinit-3.36.0-7.el7_5.x86_64             27/28
 Verifying : tzdata-2018g-1.el7.noarch                 28/28

Updated:
 bind-license.noarch 32:9.9.4-73.el7_6
 device-mapper.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.3
 device-mapper-libs.x86_64 7:1.02.149-10.el7_6.3
 glibc.x86_64 0:2.17-260.el7_6.3
 glibc-common.x86_64 0:2.17-260.el7_6.3
 krb5-libs.x86_64 0:1.15.1-37.el7_6
 nss.x86_64 0:3.36.0-7.1.el7_6
 nss-sysinit.x86_64 0:3.36.0-7.1.el7_6
 nss-tools.x86_64 0:3.36.0-7.1.el7_6
 nss-util.x86_64 0:3.36.0-1.1.el7_6
 openldap.x86_64 0:2.4.44-21.el7_6
 systemd.x86_64 0:219-62.el7_6.3
 systemd-libs.x86_64 0:219-62.el7_6.3
 tzdata.noarch 0:2018i-1.el7

Complete!
Removing intermediate container 66eb8c88d680
 ---> 7827c1f58d69
Step 5/12 : RUN yum install httpd -y
 ---> Running in b3b027cccc5b
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos-hn.viettelidc.com.vn
 * extras: centos-hn.viettelidc.com.vn
 * updates: centos-hn.viettelidc.com.vn
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package httpd.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.4.6-88.el7.centos for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: system-logos >= 7.92.1-1 for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64
--> Running transaction check
---> Package apr.x86_64 0:1.4.8-3.el7_4.1 will be installed
---> Package apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7 will be installed
---> Package centos-logos.noarch 0:70.0.6-3.el7.centos will be installed
---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos will be installed
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package       Arch     Version          Repository  Size
================================================================================
Installing:
 httpd        x86_64    2.4.6-88.el7.centos    base    2.7 M
Installing for dependencies:
 apr         x86_64    1.4.8-3.el7_4.1      base    103 k
 apr-util      x86_64    1.5.2-6.el7        base     92 k
 centos-logos    noarch    70.0.6-3.el7.centos    base     21 M
 httpd-tools     x86_64    2.4.6-88.el7.centos    base     90 k
 mailcap       noarch    2.1.41-2.el7        base     31 k

Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package (+5 Dependent packages)

Total download size: 24 M
Installed size: 31 M
Downloading packages:
--------------------------------------------------------------------------------
Total                       4.9 MB/s | 24 MB 00:04
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64                  1/6
 Installing : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                 2/6
 Installing : httpd-tools-2.4.6-88.el7.centos.x86_64            3/6
 Installing : centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch           4/6
 Installing : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                 5/6
 Installing : httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64               6/6
 Verifying : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                 1/6
 Verifying : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                 2/6
 Verifying : httpd-tools-2.4.6-88.el7.centos.x86_64            3/6
 Verifying : httpd-2.4.6-88.el7.centos.x86_64               4/6
 Verifying : apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64                  5/6
 Verifying : centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch           6/6

Installed:
 httpd.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos

Dependency Installed:
 apr.x86_64 0:1.4.8-3.el7_4.1
 apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7
 centos-logos.noarch 0:70.0.6-3.el7.centos
 httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-88.el7.centos
 mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7

Complete!
Removing intermediate container b3b027cccc5b
 ---> ceaa2c4dc611
Step 6/12 : ENV source /var/www/html/
 ---> Running in 0dae76377156
Removing intermediate container 0dae76377156
 ---> 3d6abf9b4e60
Step 7/12 : VOLUME ["/var/log/httpd"]
 ---> Running in a5851687922f
Removing intermediate container a5851687922f
 ---> 5bedc77aef79
Step 8/12 : COPY index.html ${source}
 ---> 233244890ca7
Step 9/12 : COPY start.sh /start.sh
 ---> dde006532a47
Step 10/12 : RUN chmod +x /start.sh
 ---> Running in e639aca6cafe
Removing intermediate container e639aca6cafe
 ---> eeb387dba352
Step 11/12 : CMD ["/start.sh"]
 ---> Running in 2ae88e34619b
Removing intermediate container 2ae88e34619b
 ---> 1e9cab6ef65f
Step 12/12 : EXPOSE 80
 ---> Running in e697bcee7199
Removing intermediate container e697bcee7199
 ---> 97ba637ff1df
Successfully built 97ba637ff1df
Successfully tagged huytm/centos7-httpd:latest

f. Kiểm tra lại image vừa build

docker images
REPOSITORY      TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
huytm/centos7-httpd  latest       97ba637ff1df    4 minutes ago    457MB
centos        centos7       1e1148e4cc2c    2 months ago    202MB

g. Chạy container với image vừa build

docker run -itd -p 9000:80 --name huytm huytm/centos7-httpd

h. Truy cập vào apache của container

Truy cập vào apache của container theo địa chỉ

http://<Docker_host_ip>:9000

Tổng kết#

Như vậy, trong bài viết này mình đã giới thiệu cách build một image từ Dockerfile cũng như giải thích các command trong cấu trúc file của Dockerfile.

Ở bài viết tiếp theo mình sẽ viết về các command cở của Docker, để thao tác với container.

Leave a Reply