Django sử dụng mô hình MVC

Nội dung

Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau:

 • Mô hình MVC là gì?
 • Django sử dụng mô hình MVC như thế nào?

Mô hình MVC là gì?

MVC là viết tắt của 3 từ Model-View-Controller:

 • Model: Là kiến trúc dữ liệu database, là nơi cung cấp các chức năng xử lý đến database
 • View: Là nơi hiển thị giao diện cho người dùng
 • Controller: Nhiệm vụ nhận các request của người dùng, sau đó sẽ lấy dữ liệu từ model và đưa sang cho view

Cách hoạt động mô hình MVC

Khi người dùng gửi request lên server, nó sẽ vào controller, controller kiểm tra yêu cầu người dùng muốn gì, nếu có yêu cầu dữ liệu thì controller sẽ thông qua data để lấy dữ liệu về. Khi có dữ liệu, controller sẽ gửi data sang view, view sẽ dựa vào data để xây dựng các hiển thị trang web và response về cho máy người dùng.


Django sử dụng mô hình MVC như thế nào?

Django mặc định đã áp dụng mô hình MVC ngay từ đâu, mô hình đó được diễn đạt như sau:

 • Models: Chính là Model trong MVC, đây chính là nơi ta thiết kế ra những table cho database, từ đó Django ORM đã cung cấp những phương thức xử lý, nghiệp vụ lên database
 • Template: Chính là View trong MVC, là những template ta thiết kế ra cho trang web
 • View: Đây là Controller trong MVC, trong view có các function xử lý khi có request từ người dùng

Ở Đoạn Code sau thể hiện cách hoạt động MVC Django:

 • Hàm post nằm ở controller để xử lý các request người dùng
 • Dòng code 11: Chính là nơi tương tác controller với models
 • Dòng code 15: Thể hiện việc controller gửi data cho views. views từ đây lo xử lý cách hiển thị cho người dùng

Leave a Reply