Giới thiệu và cài đặt Django

Mở đầu

Django là một trong những Web Framework phổ biến nhất được viết bằng Python, cung cấp nhiều tính năng cho việc phát triển web về bảo mật, database access, session, routing, localization …

Django sử dụng mô hình MVT (Model-View-Template). Về phương thức hoạt động sẽ giống với mô hình MVC, trong đó V (View) sẽ tương đương với C (Controller), T (Template) sẽ tương đương với V (View) ở các framework khác.

Django được sáng lập bởi Adrian HolovatySimon_Willison vào năm 2003 và publish phiên bản đầu tiên vào năm 2005. Hiện nay, tại thời điểm bài viết này, Django đã release đến phiên bản 2.2.0

Cộng đồng sử dụng và maintaince Django là khá lớn. Nếu bạn vào Stackoverflow và gõ từ khóa Django thì sẽ có khoảng 200.000 kết quả. Github của Django có khoảng ~17000 Fork và 26814 commit. Điều đấy chứng tỏ rằng Django là một framwork cũng đáng để sử dụng đấy chứ :D.

Một số website lớn sử dụng Django có thể kể đến như: Instagram, Mozilla, Disqus, National Geographic, Bitbucker…. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm các website khác sử dụng Django trong tại đây

Cài đặt Django trên Ubuntu

Vì Django là framework viết bằng Python nên trước hết mình sẽ phải cài đặt python. Mình sẽ sử dụng Python 3 vì đa số các thư viện quan trọng của Python sẽ viết bằng Python 3. Hơn nữa các version mới của Django (2.x) sẽ không còn support Python 2 nữa.

Khi cài Ubuntu, mặc định đã có 2 version Python ở trên. Vì mình sử dụng PYthon 3 nên mình chỉ tập trung kiểm tra python3. Các bạn có thể kiểm tra bằng command sau:

python3 --version

TRƯỜNG HỢP 1: Python < 3.6

1. Cài đặt Python và virtualenv

Nếu bạn sử dụng Ubuntu version <= 16.04 thì cần phải add repository.

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

 • Cài đặt python 3.6
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.6
 • Cài đặt pip
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
sudo python3.6 get-pip.py
 • Cài đặt virtualenv
sudo pip3.6 install virtualenv

2. Tạo folder chứa project và tạo mới một virtualenv

mkdir my_django
cd my_django
virtualenv env -p python3.6

TRƯỜNG HỢP 2: Python 3.6

1. Cài đặt pip và virtualenv

 • Cài đặt pip
sudo apt update
sudo apt install python3-pip
 • Cài đặt virtualenv
sudo pip3 install virtualenv

2. Tạo folder chứa project và tạo mới một virtualenv

mkdir my_django
cd my_django
virtualenv venv

Sau khi cài đặt Python 3.6 theo một trong hai trường hợp ở trên, mình sẽ tiếp tục thực hiện cài đặt Django

cd my_django
source vnv/bin/activate
pip install django

Tạo mới project

django-admin startproject my_project

Chạy server

cd my_project
python manage.py runserver

Truy cập vào địa chỉ

http://127.0.0.1:8000

Cài đặt Django trên Window#

Bước 1. Cài đặt Python 3.6

Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://www.python.org/downloads/windows/ và chọn phiên bản Python 3.6.6 để download.

Sau khi download xong, mình tiến hành cài đặt Python bằng quyền Administrator

Chọn Add Python 3.6 to PATHInstall Now

Đóng lại cửa sổ cài đặt sau khi cài đặt thành công

Kiểm tra lại version của Python

python --version

Cũng tại cửa sổ Command Prompt này, mình sẽ cài đặt virtualenv

pip install virtualenv

Tạo mới một folder chứa project

mkdir my_django
cd my_django 

Tạo một virtual environment mới

virtualenv env
env\Scripts\activate 

Cài đặt Django

pip install django 

Tạo mới một project django

django-admin startproject myproject

Run server

cd myproject
python manage.py runserver

Sử dụng Browser và truy cập vào địa chỉ

http://127.0.0.1:8000

Như vậy là đã cài đặt thành công

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết này mình đã giới thiệu về Django, một framework được viết bằng Python, sử dụng để phát triển website. Đồng thời trong bài viết mình cũng đã hướng dẫn cài đặt Django và khởi tạo một project django đầu tiên trên cả Ubuntu và Windows.

Tóm lại để có được một project django mình sẽ làm theo các bước sau:

 • Cài đặt Python 3.6.
 • Cài đặt pip (Python Package Index – một hệ thống package-management cho Python).
 • Cài đặt virtualenv sử dụng pip.
 • Cài đặt Django.
 • Tạo mới một project Django.
 • Run server

Chúc các bạn thành công

“if you have knowledge let others light their candles in it”

Leave a Reply