Cài đặt docker

Docker hiện nay đã trở nên quá phổ biến với giới dev, devops, sysadmin nên việc cài đặt docker hiện nay cũng vô cùng đơn giản.

Trong chuỗi bài này, tôi chỉ ghi chép lại những thao tác ngắn gọn nhất để người mới có thêm tài liệu tham khảo và sử dụng mỗi khi cần.

1. Môi trường

  • CentOS 7 64 bit
  • Docker version 18.09.8

2. Cài đặt

Nên đặt IP tĩnh cho máy CentOS7 cài đặt docker, trong ví dụ này tôi sử dụng IP Address 192.168.70.192, subnetmask 255.255.255.0, gateway 192.168.70.1

Đăng nhập với quyền root và thực hiện update OS

yum update -y

2.1. Cài đặt docker

Cài đặt các gói bổ trợ

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 wget

Khai báo repo cho docker để tải bản mới nhất.

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Thực hiện cài đặt docker bằng lệnh yum

yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Khởi động docker

systemctl start docker 
systemctl enable docker 

Kiểm tra phiên bản docker vừa cài

docker --version

Kết quả

[root@docker01 ~]# docker --version
Docker version 18.09.8, build 0dd43dd87f

2.2. Kiểm tra hoạt động của docker

Sau khi cài đặt xong, ta có thể tạo thử một container để kiểm tra hoạt động của docker đã được cài đặt ở trên

docker run hello-world

Kết quả của lệnh trên như sau là OK, docker đã hoạt động ngon.

Kết quả của docker run hello-world

Tới đây, chúng ta có thể chuyển sang các bài cơ bản về sử dụng docker khác.

Leave a Reply