Hướng dẫn đổi IP cho Server-VPS dùng CWP

Vì một lý do nào đó mà bạn cần phải thay đổi IP cho server hoặc vps dùng CentOS Linux Web Hosting control panel (CWP) thì bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi IP.

Sau khi hoàn tất đổi đổi IP mới trong file cấu hình mạng (thường là file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0) ta thực hiện tiếp các bước sau:

1. Di chuyển đến CWP setting >> Edit setting : thay thế IP mới vào giá trị Shared IP các giá trị khác  không cần thay đổi.

2. Di chuyển đến Server Settings >> Change hostname : tại đây bạn thay đổi  hostname mới nếu có thay đổi và có thể kiểm tra phân giải rDNS/PTR records .

3. Di chuyển đến User Accounts >>  List Accounts : tại đây ta edit từng account về IP mới.(nhớ check vào mục Update DNS Zone)

4. Di chuyển đến  DNS Functions >>  Edit Nameservers IPs : thay thế các địa chỉ nameserver với IP mới.

5.  Sau khi thực hiện các thao tác trền ta cần rebuild lại webserver để tránh các lỗi về sau. Di chuyển đến Apache Settings >> Apache Re-Build và recompile webserver.

6. Nếu đang dùng varnish cache hoặc nginx reverse proxy  thì sẽ cần rebuild lại cấu hình vhost như sau: Di chuyển đến Apache Settings >> Select WebServers >> Chọn vào kiểu webserver đang sử dụng và nhấn “Save & Rebuild Configuration”

7. Nếu đang sử dụng mailserver thì sẽ cần rebuild lại: Di chuyển đến Email >> Mail Server Manager >> rebuild mail server

8 . Reboot server

9.  Tiến hành kiểm tra hoạt động.

Leave a Reply