Hướng dẫn các lệnh cần thiết trên Linux System

Để biết được những service nào đang chạy trên hệ thống ta dùng lệnh sau:

[securitydaily@vnist]# ps ax

Kết quả minh họa

 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
2 ?    S   0:00 [kthreadd]
3 ?    S   0:00 \_ [migration/0]
4 ?    S   0:09 \_ [ksoftirqd/0]
5 ?    S   0:00 \_ [migration/0]
6 ?    S   0:24 \_ [watchdog/0]
7 ?    S   2:20 \_ [events/0]
8 ?    S   0:00 \_ [cgroup]
9 ?    S   0:00 \_ [khelper]
10 ?    S   0:00 \_ [netns]
11 ?    S   0:00 \_ [async/mgr]
12 ?    S   0:00 \_ [pm]
13 ?    S   0:16 \_ [sync_supers]
14 ?    S   0:15 \_ [bdi-default]
15 ?    S   0:00 \_ [kintegrityd/0]
16 ?    S   0:49 \_ [kblockd/0]
17 ?    S   0:00 \_ [kacpid]
18 ?    S   0:00 \_ [kacpi_notify]
19 ?    S   0:00 \_ [kacpi_hotplug]
20 ?    S   0:00 \_ [ata_aux]
21 ?    S   58:46 \_ [ata_sff/0]
22 ?    S   0:00 \_ [ksuspend_usbd]
23 ?    S   0:00 \_ [khubd]
24 ?    S   0:00 \_ [kseriod]
.....

em những cổng kết nối mà tiến trình chấp nhận thông qua lệnh :

[securitydaily@vnist]# netstat -lp

Kết quả minh họa:

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State    PID/Program name  
tcp    0   0 *:31138           *:*             LISTEN   1485/rpc.statd   
tcp    0   0 *:mysql           *:*             LISTEN   1882/mysqld     
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN   1276/rpcbind    
tcp    0   0 *:ndmp           *:*             LISTEN   2375/perl      
tcp    0   0 *:webcache         *:*             LISTEN   2312/monitorix-http 
tcp    0   0 *:ftp            *:*             LISTEN   2174/vsftpd     
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN   1623/sshd      
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN   1511/cupsd     
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN   2189/sendmail    
tcp    0   0 *:cbt            *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:websm           *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:nrpe           *:*             LISTEN   1631/xinetd     
tcp    0   0 *:xmltec-xmlmail      *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:xmpp-client        *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:hpvirtgrp         *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:5229           *:*             LISTEN   2243/java      
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN   1276/rpcbind    
tcp    0   0 *:http           *:*             LISTEN   6439/httpd     
tcp    0   0 *:oracleas-https      *:*             LISTEN   2243/java     
....

Ở màn hình kết quả trên, ta sẽ nhận thấy một vài ứng dụng khồn cần thiết bao gồm:

 1. smbd và nmbd smbd và mnbd là tiến trình của Samba Process, dùng để chia sẻ file giữa các nền tảng khác nhau như Windows và Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS.
 2. Telnet TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết nối tại mạng máy tính cục bộ LAN.
 3. rlogin Đăng nhập từ xa vào một host khác trong mạng
 4. rexec Remote Process Execution hay còn lại là rexec cho phép bạn thực thi shell command trên một máy tính từ xa.
 5. FTP FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại.
 6. automount Tự động mount file hệ thống
 7. named NameServer (DNS)
 8. Lpd Tiền trình máy in
 9. Inetd Tiến trình cung cấp dịch vụ Internet cho máy chủ. Nếu đang sử dụng những ứng dụng độc lập như SSH cùng MySql, Apache,.. thì không cần thiết sử dụng inetd
 10. portmap Portmap là một  Open Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC) có hai tiến trình rpc.portmap và rpcbind.

Leave a Reply