Tag Archives: path

Cách thêm thư mục vào biến PATH trong Linux mới nhất 2021

Biến PATH trong Linux lưu trữ đường dẫn đến các thư mục chứa file lệnh và được người dùng gọi trên terminal. Ví dụ: khi bạn gõ python trên terminal, terminal sẽ tìm các thư mục có chứa file tên python để thực thi. Thay vì bạn phải truy cập vào thư mục đó rồi […]