Tag Archives: ma hoa

Cách tạo Ransomware bằng Python – Mã hóa

Cách tạo Ransomware bằng Python

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu, đừng phá hoại bất kỳ máy tính nào ngoại trừ máy tính của bạn. Nếu bạn cố gắng tạo ra một con ransomware thực sự, thì bạn đang vi phạm pháp luật và bạn sẽ phải ngồi tù. Đi […]