Cách cài đặt Docker CE trên Oracle Linux 8/7

Oracle Linux là một bản phân phối Linux dành cho máy chủ mã nguồn mở và là một giải pháp thay thế tốt cho các bản phân phối CentOS và RHEL Linux. Hơn nữa, vì tuổi thọ của CentOS 8 Linux sẽ kết thúc vào năm nay, trong những trường hợp như vậy, Oracle Linux 8 là một lựa chọn khả thi. Tất nhiên, có một số dự án khác đang được tiến hành để cung cấp alternatives to CentOS chẳng hạn như Rocky Linux, tuy nhiên, chúng vẫn đang trong thời kỳ ủ bệnh.

Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về các bước cài đặt Docker Community Edition trên Oracle Linux để tạo vùng chứa. Docker là nền tảng được container hóa cho phép người dùng chạy nhiều máy ảo riêng biệt bằng cách sử dụng các hình ảnh docker. Bạn có thể tạo hình ảnh của riêng mình hoặc sử dụng bất kỳ hình ảnh nào có sẵn trên Docker Hub.

Cài đặt Docker Engine trên Oracle Linux 8 hoặc 7

1. Chạy cập nhật hệ thống

Trước hết, hãy chạy lệnh cập nhật hệ thống để xây dựng lại bộ đệm ẩn của kho và cập nhật các gói đã cài đặt.

sudo yum update

2. Cài đặt trình quản lý cấu hình Yum

Để thêm kho lưu trữ mà không cần thông qua tệp kho lưu trữ và chỉnh sửa để chèn URL kho lưu trữ, chúng ta có thể sử dụng công cụ yum-config-manager. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản máy chủ tối thiểu thì có lẽ bạn không có nó. Vì vậy, đây là lệnh để cài đặt nó.

sudo yum install -y yum-utils

3. Thêm kho lưu trữ Docker vào Oracle Linux

Chà, vì Oracle cũng giống như CentOS, do đó chúng ta có thể sử dụng kho lưu trữ CentOS được các nhà phát triển Docker chính thức cung cấp cho người dùng. Và đây là lệnh để thêm tương tự trên Oracle Linux 8 hoặc 7.

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Run system update:

sudo yum update

4. Lệnh cài đặt Docker-Ce trên Oracle Linux

Để cài đặt Docker Engine, hãy chạy dòng lệnh và hàm chứa (thời gian chạy vùng chứa cấp cao độc lập), cuối cùng, lệnh này…

sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

OutPut:

==============================================================================

Package Arch Version Repository Size

==============================================================================

Installing:

containerd.io x86_64 1.4.3-3.1.el8 docker-ce-stable 33 M

docker-ce x86_64 3:20.10.2-3.el8 docker-ce-stable 27 M

docker-ce-cli x86_64 1:20.10.2-3.el8 docker-ce-stable 33 M

Installing dependencies:

checkpolicy x86_64 2.9-1.el8 ol8_baseos_latest 346 k

container-selinux noarch 2:2.144.0-1.module+el8.3.0+7866+f387f528

ol8_appstream 49 k

docker-ce-rootless-extras x86_64 20.10.2-3.el8 docker-ce-stable 9.1 M

fuse-overlayfs x86_64 1.1.2-3.module+el8.3.0+7866+f387f528

ol8_appstream 67 k

fuse3-libs x86_64 3.2.1-12.0.2.el8 ol8_baseos_latest 95 k

libcgroup x86_64 0.41-19.el8 ol8_baseos_latest 70 k

libslirp x86_64 4.3.1-1.module+el8.3.0+7866+f387f528

ol8_appstream 69 k

policycoreutils-python-utils noarch 2.9-9.0.1.el8 ol8_baseos_latest 251 k

python3-audit x86_64 3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8

ol8_baseos_latest 86 k

python3-libsemanage x86_64 2.9-3.el8 ol8_baseos_latest 127 k

python3-policycoreutils noarch 2.9-9.0.1.el8 ol8_baseos_latest 2.2 M

python3-setools x86_64 4.3.0-2.el8 ol8_baseos_latest 626 k

slirp4netns x86_64 1.1.4-2.module+el8.3.0+7866+f387f528

ol8_appstream 50 k

Enabling module streams:

container-tools ol8Transaction Summary

==============================================================================

Install 16 PackagesTotal download size: 106 M

Installed size: 433 M

Is this ok [y/N]: Y

5. Kích hoạt và bắt đầu dịch vụ docker

Khi docker được cài đặt, hãy chạy daemon của nó và đánh dấu nó đã được kích hoạt, để nó có thể tự động khởi động khi khởi động hệ thống.

sudo systemctl start dockersudo systemctl enable docker

6. Kiểm tra Docker đang chạy

sudo docker run hello-world

7. Thêm người dùng vào nhóm Docker

Theo mặc định, docker cần quyền truy cập root để chạy các lệnh, do đó, không cần sử dụng sudobạn sẽ gặp lỗi này:

Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/images/create?fromImage=ubuntu&tag=latest: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied

Do đó, chúng tôi thêm hiện tại của chúng tôi hoặc người dùng mà bạn muốn sử dụng để truy cập docker vào nhóm docker, do đó chúng tôi sẽ không cần sudo sử dụng với các lệnh docker.

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker your_user
newgrp docker

Ghi chú: Thay thế cái your_user với người dùng của bạn. Nếu bạn không biết cái gì là của bạn username sau đó chạy:

whoami

Test docker again without sudo

docker pull ubuntu

Run it :

docker run -it ubuntu

Leave a Reply