Python Django – Xây dựng ứng dụng e-commerce (Part 3)

Hoàn thành ứng dụng e-commerce với Python Django

Xin chào tất cả mọi người. Tiếp nối phần 1phần 2 về việc xây dựng 1 ứng dụng e-commerce với Django, sau đây mình xin được viết phần 3 để hoàn thiện ứng dụng thương mại điện tử nhỏ nhỏ này.

Phần 3 này gồm các phần mình sẽ thực hiện như sau:

  • Cho phép người dùng đánh giá (rating) cho sản phẩm
  • Deploy ứng dụng lên AWS Elastic Beanstalk hoặc Python Anywhere

Chức năng review sản phẩm

Cho phép review

Trước tiên, mình tạo 1 bảng mới có tên ReviewRating trong app store, với 2 khóa ngoài là sản phẩm và nguời dùng, các trường còn lại gồm chủ để, đánh giá với text và đánh giá với số sao:

class ReviewRating(models.Model): product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE) user = models.ForeignKey(Account, on_delete=models.CASCADE) subject = models.CharField(max_length=100, blank=True) review = models.TextField(max_length=500, blank=True) rating = models.FloatField() ip = models.CharField(max_length=20, blank=True) status = models.BooleanField(default=True) created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) updated_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

Sau khi tạo bảng với lệnh migrate mình tạo 1 form model cơ bản gồm các trường subject, review, rating. Mình tạo 1 đường dẫn để người dùng có thể gửi form review có tên submit_review trong file store/urls.py. Đồng thời, cũng tạo hàm ở views.py luôn:

def submit_review(request, product_id): url = request.META.get('HTTP_REFERER') if request.method == "POST": try: review = ReviewRating.objects.get(user__id=request.user.id, product__id=product_id) form = ReviewForm(request.POST, instance=review) form.save() messages.success(request, "Thank you! Your review has been updated.") return redirect(url) except Exception: form = ReviewForm(request.POST) if form.is_valid(): data = ReviewRating() data.subject = form.cleaned_data['subject'] data.rating = form.cleaned_data['rating'] data.review = form.cleaned_data['review'] data.ip = request.META.get('REMOTE_ADDR') data.product_id = product_id data.user_id = request.user.id data.save() messages.success(request, "Thank you! Your review has been submitted.") return redirect(url)

Mình thêm 1 phần html trong trang product_detail.html, thêm 1 đoạn css và thêm 1 thẻ link trong trang base.html để có thể tải icon từ FontAwesome xuống.

Kết quả mà mình có được như sau:

Hiển thị review

Trong hàm product_detail của file store/views.py, mình lấy những bản ghi review có khóa ngoài là id của sản phẩm hiện tại, sau đó hiển thị chúng như 1 danh sách template.

Kết quả mình thực hiện như sau:

Deploy ứng dụng với AWS Elastic Beanstalk

Amazon Elastic Beanstalk có tài liệu hướng dẫn phần deploy 1 ứng dụng như thế nào, mọi người có thể tham khảo ở đây

Cài đặt tài khoản Amazon aws

Mình tạo 1 tài khoản ở trang amazon aws (https://aws.amazon.com/vi/)

Mình cũng phải xác thực tài khoản thanh toán qua trang https://portal.aws.amazon.com/billing/signup?redirect_url=https%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fregistration-confirmation#/identityverification. Ở đây mình sẽ phải thực hiện 5 bước để xác thực tài khoản thanh toán

Trở lại folder code, mình chạy lệnh pip freeze > requirements.txt để ghi hết các thư viện python trong môi trường python cho đến hiện tại. Sau đó, mình tạo folder mới có tên .ebextensions và 1 file trong đó django.config với nội dung như sau:

Chú ý phần {…} phải là tên folder chứa file wsgi.py ?

option_settings: aws:elasticbeanstalk:container:python: WSGIPath: {...}/wsgi.py tức là: greatkart/wsgi.py

Tiếp theo, mình tạo 1 repo EB CLI với lệnh sau:

eb init -p python-3.6 My-Greakart

Phần tên repo các mình có thể tùy chỉnh nhưng phiên bản Python mình để là 3.6. Sau đó, mình sẽ phải nhập aws-access-id, mình truy cập vào trang https://console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-2#/security_credentials, mở dropout Access keys (access key ID and secret access key) và tạo 1 key mới. Ngay khi modal mở ra và thông báo tạo key thành công, mình phải copy cả access key lẫn secret key và paste vào máy local.

Nhưng đến đây, cá nhân mình lại gặp lỗi Operation Denied. Chắc là do liên kết tài khoản ngân hàng rồi đây ?

Có lẽ mình sẽ chuyển sang Python Anywhere để deploy xem sao

Deploy ứng dụng với Python Anywhere

Trước tiên thì mình phải tạo tài khoản trên trang chủ https://www.pythonanywhere.com/. Ứng dụng này cho phép tạo app, mỗi app cho phép deploy 1 project của chúng ta. Để tạo app thứ 2 thì chúng ta phải trả phí ??

Chuẩn bị

Mình nén toàn bộ folder chứa code thành 1 file zip mới, có tên Greatkart.zip. Mở folder trong file zip, mình xóa toàn bộ các file migrate, tức là để trống các folder migrations trong mỗi folder app. Đồng thời folder media mình để trống.

Truy cập vào tab Database trên Python Anywhere và tạo 1 database, Python Anywhere chỉ hỗ trợ My SQL cho tài khoản miễn phí. Tên database mình để giống trong file env, mật khẩu có thể khác.

Cấu hình

Truy cập vào tab File trong tab Dashboard, nhấn Upload a file để tải lên file zip mà mình vừa mới chỉnh sửa. Để giải nén tệp này, mình click vào Open Bash console here để chạy lệnh giải nén với lệnh đơn giản unzip Grearkart là xong.

Tại màn hình terminal trên, mình chạy lệnh mkvirtualenv --python=/usr/bin/python3.7 env_greatkart để cài đặt python 3.7 và mỗi trường ảo luôn. Cài đặt các thư viện với việc lệnh cd GreatKartpip3 install -r requirements.txt

Trở lại Dashboard, mình vào tab Web apps và tạo 1 web, phần tùy chỉnh mình để Manual configurationpython3.7. Tạo xong và click vào Enter path to a virtualenv, if desired, nhập tên môi trường vừa nãy tạo là env_greatkart là được.

Tiếp tục kéo xuống mục Code và click vào /var/www/chungcypher_pythonanywhere_com_wsgi.py để sửa file wsgi.py của web app. Xóa toàn bộ ngoại trừ phần comment ++ Django ++ và uncomment các dòng code cũng như chỉnh sửa như bên dưới và lưu lại.

import os
import sys path = '/home/<your_name>/GreatKart'
if path not in sys.path: sys.path.append(path) os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'greatkart.settings' from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()

Quay trở lại với tab File, mình chỉnh sửa file settings.py trong folder GreatKart/greatkart gồm:

  • ALLOWED_HOSTS = ['<your_name>.pythonanywhere.com']
  • Phần Database liên quan đến Database mình đã tạo vừa nãy
DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 'NAME': '<your_name>$<database_name>' 'USER': '<your_name>', 'PASSWORD': '<your_password>', 'HOST': '<your_name>.mysql.pythonanywhere-services.com', }
}
  • Key DIRS trong biến templates mình cũng sửa lại:
'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')],
  • Phần static & media:
STATIC_ROOT = '/home/<your_name>/greatkart/static'
  • Các phần còn lại mình trả lại biến env tương ứng, cũng như xóa các dòng liên quan đến env

Quay trở lại với màn hình terminal ban đầu, mình chạy lệnh makemigrations sau đó migration:

python3 manage.py makemigrations accounts carts category orders store

Quay lại tab web lúc trước, ở mục Static files mình thêm URL và path tương ứng URL = /static/ path = /home/<your_name>/greatkart/static

Hoàn thiện

Như vậy, mình đã kết thúc việc cấu hình web app trên Python Anywhere

VIệc tiếp theo là quay trở lại màn hình terminal lúc trước và chạy lệnh để tạo admin

python3 manage.py createsuperuser

Như vậy là xong rồi, mình truy cập trang http://yourname.pythonanywhere.com/ là có thể sử dụng bình thường

Và đây là trang mà mình sau khi deploy My app. Các bản ghi chưa có thì mình phải tạo trong trang admin.

Code đầy đủ cho project mình để ở đây

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên cho mình 1 upvote ạ ?

(Nguồn: Sưu tầm Internet)

Leave a Reply