Module time trong Python

Hướng dẫn tiếp theo trong chuỗi bài học về xử lý Date/Time trong Python, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về module time cùng các hàm liên quan đến thời gian được xác định trong module này. Cùng theo dõi nhé!

Python có module time dùng để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. Để sử dụng các hàm được xác định trong module, trước tiên hãy import module này vào, thực hiện như sau:

import time

Dưới đây là các hàm liên quan đến thời gian thường được sử dụng nhiều nhất.

Các hàm được dùng nhiều nhất

 • time.time()
 • time.ctime()
 • time.sleep()
 • Class time.struct_time
 • time.localtime()
 • time.gmtime()
 • time.mktime()
 • time.asctime()
 • time.strftime()
 • time.strptime()

time.time()

Hàm time() trả về số giây tính từ epoch, hay còn gọi là giá trị timestamp

Đối với hệ thống Unix, 00:00:00 ngày 1/1/1970 theo giờ UTC được gọi là epoch (thời điểm bắt đầu thời gian).

import time
seconds = time.time()
print("So giay tinh tu epoch:", seconds)	

Kết quả sẽ có dạng:

So giay tinh tu epoch: 1562922590.7720907

time.ctime()

Phương thức này chuyển đổi một time được biểu diễn bằng số giây tính từ epoch thành một biểu diễn ở dạng chuỗi.

import time

# số giây tính từ epoch
# viet boi Quantrimang.com
seconds = 1562983783.9618232
local_time = time.ctime(seconds)
print("Local time:", local_time)	

Chạy chương trình, kết quả trả về ngày giờ tương ứng với số giây truyền vào:

Local time: Sat Jul 13 09:09:43 2019

Nếu không truyền seconds, chương trình trả về giá trị thời gian hiện tại.

time.sleep()

Hàm sleep() dừng thực thi luồng hiện tại trong số giây truyền vào.

import time

print ("Start :", time.ctime())
time.sleep(3)
print ("End :", time.ctime())

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào mà chỉ delay trình thực thi. Thử chạy chương trình để thấy rõ khoảng thời gian delay.

Start : Sat Jul 13 09:33:52 2019
End : Sat Jul 13 09:33:57 2019

Trước khi đi tiếp các hàm liên quan đến thời gian khác, hãy tìm hiểu qua class time.struct_time.

Class time.struct_time

Một số hàm trong module time, chẳng hạn như gmtime(), asctime()… đều có time.struct_time là đối tượng được trả về.

Ví dụ về kết quả time.struct_time.

time.struct_time(tm_year=2018, tm_mon=12, tm_mday=27, 
          tm_hour=6, tm_min=35, tm_sec=17, 
          tm_wday=3, tm_yday=361, tm_isdst=0)
Chỉ sốThuộc tínhMô tả
0tm_yearNăm hiện tại: 0000, …., 2018, …, 9999
1tm_monTháng hiện tại: 1, 2, …, 12
2tm_mdayNgày hiện tại: 1, 2, …, 31
3tm_hourGiờ hiện tại: 0, 1, …, 23
4tm_minPhút hiện tại: 0, 1, …, 59
5tm_secGiây hiện tại: 0, 1, …, 61
6tm_wdayNgày trong tuần: 0, 1, …, 6; Monday tính là 0
7tm_ydayNgày trong năm: 1, 2, …, 366
8tm_isdstXác định DST: 0, 1 hoặc -1

time.localtime()

Hàm localtime() trong module time lấy số giây được truyền vào làm đối số và trả về struct_time theo giờ địa phương.

import time

result = time.localtime(1562983783)
print("Ket qua:", result)
print("\nNam:", result.tm_year)
print("Gio:", result.tm_hour)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Ket qua: time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=13, tm_hour=9, 
tm_min=9, tm_sec=43, tm_wday=5, tm_yday=194, tm_isdst=0)

Nam: 2019
Gio: 9

Nếu không cung cấp số giây hoặc truyền giá trị None thì thời gian từ hiện tại trả về từ hàm time() sẽ được sử dụng.

time.gmtime()

Hàm gmtime() trong module time lấy số giây được truyền vào làm đối số và trả về struct_time theo giờ UTC.

import time

result = time.gmtime(1562983783)
print("Ket qua:", result)
print("\nNam:", result.tm_year)
print("Gio:", result.tm_hour)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Ket qua: time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=13, tm_hour=2, 
m_min=9, tm_sec=43, tm_wday=5, tm_yday=194, tm_isdst=0)

Nam: 2019
Gio: 2

Nếu không cung cấp số giây hoặc truyền giá trị None thì thời gian từ hiện tại trả về từ hàm time() sẽ được sử dụng.

time.mktime()

Hàm mktime() trong module time lấy struct_time (hoặc một tuple chứa 9 phần tử tương ứng với struct_time) làm đối số và trả về số giây tính từ epoch theo giờ địa phương. Đây là hàm nghịch đảo của localtime().

import time

t = (2019, 7, 13, 9, 9, 43, 5, 194, 0)
local_time = time.mktime(t)
print("Gio dia phuong:", local_time)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Gio dia phuong: 1562983783.0

Ví dụ dưới đây cho thấy mktime() và localtime() có liên quan như thế nào.

import time

seconds = 1562983783

# trả về struct_time
# viet boi Quantrimang.com
t = time.localtime(seconds)
print("t1: ", t)

# trả về giây từ struct_time
s = time.mktime(t)
print("\ns:", seconds)

Kết quả:

t1: time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=13, tm_hour=9, 
tm_min=9, tm_sec=43, tm_wday=5, tm_yday=194, tm_isdst=0)

s: 1562983783

time.asctime()

Hàm asctime() trong module time lấy struct_time (hoặc một tuple chứa 9 phần tử tương ứng với struct_time) làm đối số và trả về một chuỗi đại diện cho thời gian đó.

import time

t = (2019, 7, 13, 9, 9, 43, 5, 194, 0)

result = time.asctime(t)
print("Ket qua:", result)

Kết quả chương trình trả về:

Ket qua: Sat Jul 13 09:09:43 2019

time.strftime()

Hàm strftime() trong module time lấy struct_time (hoặc một tuple tương ứng với struct_time) làm đối số và trả về một chuỗi đại diện cho thời gian đó dựa trên code định dạng được truyền vào.

import time

named_tuple = time.localtime() # lấy struct_time
time_string = time.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S", named_tuple)

print(time_string)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

07/15/2019, 08:46:58

Ở ví dụ này, %Y, %m, %d, %H là các code định dạng.

 • %Y: năm [0001,…, 2018, 2019,…, 9999]
 • %m: tháng [01, 02, …, 11, 12]
 • %d: ngày [01, 02, …, 30, 31]
 • %H: giờ [00, 01, …, 22, 23
 • %M: tháng [00, 01, …, 58, 59]
 • %S: giây [00, 01, …, 58, 61]

time.strptime()

Hàm strptime() trong module time phân tích một chuỗi đại diện cho một thời điểm, thời gian và trả về struct_time.

import time

time_string = "17 July, 2019"
result = time.strptime(time_string, "%d %B, %Y")

print(result)

Kết quả trả về có dạng:

time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=17, tm_hour=0, 
tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=2, tm_yday=198, tm_isdst=-1)

Leave a Reply