Hàm strptime() trong Python

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một đối tượng datetime (ngày, giờ, thời gian) từ chuỗi tương ứng cùng các ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Hàm strptime() trong Python sử dụng để tạo đối tượng datetime từ một chuỗi cho trước. Tuy nhiên không phải bất cứ chuỗi nào cũng có thể được truyền vào hàm, chuỗi ở đây phải thỏa mãn một định dạng nhất định để trả về kết quả.

strptime() trong Python
strptime() trong Python

Ví dụ 1: Chuyển chuỗi sang đối tượng datetime

from datetime import datetime

date_string = "11 July, 2019"

print("date_string =", date_string)

date_object = datetime.strptime(date_string, "%d %B, %Y")

print("date_object =", date_object)

Chạy chương trình, kết quả trả về:

date_string = 11 July, 2019
date_object = 2019-07-11 00:00:00

strptime() hoạt động như thế nào?

Strptime() có hai tham số:

  • Chuỗi sẽ được chuyển đổi thành datetime.
  • Code định dạng.

Dựa trên chuỗi và code định dạng được truyền vào, phương thức trả về đối tượng datetime tương ứng của nó.

Trong ví dụ trên:

Ví dụ strptime()
  • %d: Đại diện cho ngày trong tháng. Ví dụ: 01, 02, …, 31.
  • %B: Tên tháng đầy đủ. Ví dụ: January, February…
  • %Y: Năm có bốn chữ số. Ví dụ: 2018, 2019…

Ví dụ 2: Chuyển string sang đối tượng datetime

from datetime import datetime

dt_string = "11/07/2018 09:15:32"

# Định dạng ở dạng dd/mm/yyyy
dt_object1 = datetime.strptime(dt_string, "%d/%m/%Y %H:%M:%S")
print("dt_object1 =", dt_object1)

# Định dạng ở dạng mm/dd/yyyy
dt_object2 = datetime.strptime(dt_string, "%m/%d/%Y %H:%M:%S")
print("dt_object2 =", dt_object2)

Chạy chương trình, kết quả trả về:

dt_object1 = 2018-07-11 09:15:32
dt_object2 = 2018-11-07 09:15:32

Danh sách code định dạng

Bảng bên dưới hiển thị tất cả các code định dạng mà bạn có thể truyền vào phương thức strptime().

Kí hiệuÝ nghĩaVí dụ
%aTên ngày trong tuần viết tắtSun, Mon…
%ATên ngày trong tuần viết đầy đủSunday, Monday…
%wNgày trong tuần, dạng giá trị số0, 1, …, 6
%dNgày trong tháng, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước ngày có 1 chữ số)01, 02, …, 31
%-dNgày trong tháng, dạng giá trị số1, 2, …, 30
%bTên tháng viết tắtJan, Feb, …, Dec
%BTên tháng viết đầy đủJanuary, February…
%mTháng trong năm, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước tháng có 1 chữ số)01, 02, …, 12
%-mTháng trong năm, dạng giá trị số1, 2, …, 12
%yGiá trị năm 2 chữ số (có giá trị 0 làm đệm trước năm có 1 chữ số)00, 01, …, 99
%-yGiá trị năm 2 chữ số0, 1, …, 99
%YGiá trị năm đầy đủ2013, 2019…
%HGiờ theo hệ 24 tiếng (có giá trị 0 làm đệm trước giờ có 1 chữ số)00, 01, …, 23
%-HGiờ theo hệ 24 tiếng, dạng giá trị số0, 1, …, 23
%IGiờ theo hệ 12 tiếng, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giờ có 1 chữ số)01, 02, …, 12
%-IGiờ theo hệ 12 tiếng1, 2, …, 12
%pGiờ địa phương là AM hoặc PM.AM, PM
%MPhút, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước phút có 1 chữ số)00, 01, …, 59
%-MPhút, dạng giá trị số0, 1, …, 59
%SGiây, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giây có 1 chữ số)00, 01, …, 59
%-SGiây, dạng giá trị số0, 1, …, 59
%fMicro giây, dạng giá trị số (có giá trị 0 làm đệm trước giây có 1 chữ số)000000 – 999999
%zGiờ bù UTC ở dạng +HHMM or -HHMM.
%ZTên múi giờ
%jNgày trong năm, dạng giá trị số (có giá trị 0, 00 làm đệm trước ngày có 1 và 2 chữ số)001, 002, …, 366
%-jNgày trong năm, dạng giá trị số1, 2, …, 366
%USố tuần trong năm (tính Chủ nhật là ngày đầu tuần). Tất cả các ngày trong năm mới trước Chủ nhật đầu tiên được coi là trong tuần 0.00, 01, …, 53
%WSố tuần trong năm (tính Thứ Hai là ngày đầu tuần). Tất cả các ngày trong năm mới trước Thứ Hai đầu tiên được coi là trong tuần 0.00, 01, …, 53
%cTrả về ngày giờMon Sep 30 07:06:05 2013
%xTrả về ngày09/30/13
%XTrả về giờ07:06:05
%%Ký tự ‘%’ theo nghĩa đen.%

Kết quả ValueError trả về từ strptime()

Nếu hai tham số chuỗi và code định dạng được truyền vào strptime() không khớp với nhau thì bạn sẽ nhận được kết quả ValueError.

from datetime import datetime

date_string = "11/07/2018"
date_object = datetime.strptime(date_string, "%d %m %Y")

print("date_object =", date_object)

Kết quả trả về:

ValueError: time data '11/07/2018' does not match format '%d %m 

Leave a Reply