Từ khóa global trong Python

Trong bài các biến Python lần trước, khi nhắc đến vấn đề thay đổi giá trị của biến toàn cục trong một hàm mình có nói phải dùng từ khóa Python là global, nhưng chưa nói rõ cách dùng vì muốn dành riêng một bài để viết chi tiết về từ khóa này.

Từ khóa global để làm gì và cách dùng nó trong Python ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Trong Python, từ khóa global cho phép bạn chỉnh sửa biến bên ngoài phạm vi hiện tại. Nó được sử dụng để tạo biến global và thực hiện thay đổi cho biến trong bối cảnh cục bộ.

Quy tắc của từ khóa global trong Python

  • Khi chúng ta tạo biến trong một hàm, nó mặc định là biến cục bộ.
  • Khi chúng ta định nghĩa một biến bên ngoài hàm, nó mặc định là biến toàn cục. Bạn không cần phải sử dụng từ khóa global.
  • Chúng ta sử dụng từ khóa global để đọc và viết biến toàn cục trong một hàm.
  • Sử dụng từ khóa global bên ngoài một hàm thì không có tác dụng gì cả.

Cách sử dụng từ khóa global trong Python

Ví dụ 1: Truy cập biến toàn cục từ trong một hàm

a = 1 # Biến toàn cục

def them():
print(a)

them()

Khi chạy code trên chúng ta nhận được đầu ra là 1. Tuy nhiên, có vài trường hợp chúng ta cần chỉnh sửa biến toàn cục từ bên trong hàm, đó chính là trường hợp mình nhắc đến từ đầu, vậy phải làm sao?

Ví dụ 2: Chỉnh sửa biến toàn cục trong một hàm

Giả sử ta cần sửa giá trị của a thành a + 9 trong hàm them(), nếu viết code sau:

a = 1 # Biến toàn cục

def them():
a = a + 9
print(a)


them()

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi:

UnboundLocalError: local variable 'a' referenced before assignment

Đó là do chúng ta chỉ có thể truy cập vào biến toàn cục mà không thể chỉnh sửa nó trong một hàm. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng từ khóa global. Khi đó, đoạn code trên sẽ được viết lại như sau:

a = 1 # Biến toàn cục

def them():
global a
a = a + 9

print("Trong them():", a)

them()
print("Trong main:", a)

Chạy code trên ta được kết quả đầu ra là:

Trong them(): 10
Trong main: 10

Ở đây, chúng ta định nghĩa a là một biến toàn cục trong hàm them(), sau đó tăng giá trị của a lên 9, tức là a = a + 9. Sau đó, chúng ta gọi hàm them(), cuối cùng, in biến toàn cục a. Kết quả là thay đổi được thực hiện cho biến a trong hàm them() cũng xảy ra trên biến toàn cục bên ngoài hàm, a = 10.

Ví dụ 3: Chia sẻ biến toàn cục global thông qua mô-đun trong Python

Trong Python, chúng ta tạo ra một mô-dun config.py để giữ các biến toàn cục và chia sẻ thông tin thông qua các mô-đun Python trong cùng một chương trình. Đây là cách chúng ta có thể chia sẻ biến toàn cục qua các mô-đun Python.

Tạo một file config.py để lưu trữ biến toàn cục:

a = 0
b = "rỗng"

Tạo một file update.py để thay đổi các biến toàn cục:

import config

config.a = 10
config.b = "Quantrimang.com"

Viết file main.py để kiểm tra sự thay đổi:

import config
import update

print(config.a)
print(config.b)

Khi chạy file main.py, đầu ra sẽ là:

10
Quantrimang.com

Ở đây, ta đã tạo ra 3 file là config.py, update.py và main.py. Mô-đun config.py lưu trữ 2 biến toàn cục là a và b. Trong file update.py chúng ta nhập mô-đun config.py và sửa đổi giá trị của biến a, b. Tương tự trong file main.py, ta nhập cả 2 mô-đun config.py và update.py. Cuối cùng, chúng ta dùng lệnh in để kiểm tra xem giá trị của biến a và b đã được thay đổi hay chưa.

Ví dụ 4: Sử dụng biến toàn cục trong hàm lồng nhau.

Trong ví dụ này bạn sẽ biết cách để sử dụng biến toàn cục trong hàm lồng nhau.

def ham1():
x = 20

def ham2():
global x
x = 25

print("Trước khi gọi ham2: ", x)
print("Đang gọi ham2")
ham2()
print("Sau khi gọi ham2: ", x)

ham1()
print("x trong main: ", x)

Chạy code trên ta được:

Trước khi gọi ham2: 20
Đang gọi ham2
Sau khi gọi ham2: 20
x trong main: 25

Ở đây, chúng ta khai báo biến toàn cục trong hàm lồng ham2(). Trong ham1()x không bị ảnh hưởng bởi từ khóa global.

Trước và sau khi gọi hàm ham2()x sẽ lấy giá trị của biến cục bộ là 20. Bên ngoài hàm ham1(), x sẽ lấy giá trị toàn cục, được khia báo trong ham2() là 25. Đây là do ta sử dụng từ khóa global trong x để tạo biến toàn cục trong ham2(). Nếu chúng ta thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào cho x trong ham2() thì thay đổi sẽ xuất hiện bên ngoài phạm vi cục bộ.

Leave a Reply