Hướng dẫn chạy Docker Containers trên Windows Server 2019

Hướng dẫn chạy Docker Containers trên Windows Server 2019. Docker đã làm cho nó có thể chạy các quy trình và phần mềm riêng biệt trong một môi trường hoàn toàn biệt lập trên nhân Linux, được gọi là Container. Vùng chứa cho phép các nhà phát triển ứng dụng tích hợp một chương trình với tất cả các mô-đun và thành phần. Trên thực tế, không cần lo lắng về các cài đặt và sự phụ thuộc của một ứng dụng trên các nền tảng khác, chạy trong bất kỳ môi trường nào. Vì vậy, nếu bạn đang lập trình, chúng tôi chắc chắn khuyên bạn nên sử dụng Docker.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu cách chạy Docker Containers từ loạt bài đào tạo về Windows Server 2019 .

 

Cách chạy Docker Containers trên Windows Server 2019

1) Trong bước đầu tiên, bạn cần mở PowerShell với quyền truy cập Quản trị viên. Để cài đặt Docker-Microsoft PackageManagement Provider từ PowerShell Gallery , hãy nhập lệnh sau.

 Install-Module -Name DockerMsftProvider -Repository PSGallery -Force  

 

2) Cài đặt Docker Engine và Client mới nhất bằng cách chạy lệnh:

 Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider 

 

3) Trong bước tiếp theo, đồng ý với cài đặt bằng Y hoặc A để Đồng ý với tất cả.

4) Sau khi cài đặt xong, khởi động lại máy tính bằng lệnh dưới đây:

Restart-Computer -Force 
 

5) Sử dụng phần sau để kiểm tra phiên bản docker đã cài đặt:

Administrator> Get-Package -Name Docker -ProviderName DockerMsftProvider  Name              Version     Source              ProviderName  ----              -------     ------              ------------  docker             18.09.2     DockerDefault          DockerMsftProvider 

 

Bạn có thể làm tương tự với docker –version lệnh :

PS C:UsersAdministrator> docker version  Client:  Version:      18.09.2  API version:    1.39  Go version:    go1.10.6  Git commit:    1ac774dfdd  Built:       unknown-buildtime  OS/Arch:      windows/amd64  Experimental:   false  error during connect: Get http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.39/version: open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file specified. In the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run elevated to connect. This error may also indicate that the docker daemon is not running. 

 

6) Bạn có thể cập nhật bằng các lệnh sau:

Install-Package -Name Docker -ProviderName DockerMsftProvider -Update -Force Start-Service Docker 

 

7) Chạy Docker Container

Gõ lệnh sau để khởi động Docker Daemon:

Start-Service Docker 

 

8) Bây giờ tải xuống hình ảnh mẫu .NET được tạo trước từ sổ đăng ký Docker Hub:

docker pull microsoft/dotnet-samples:dotnetapp-nanoserver-1809 

 

9) Bằng cách chạy ứng dụng .Net Hello World, hãy triển khai một vùng chứa đơn giản:

docker run microsoft/dotnet-samples:dotnetapp-nanoserver-1809