Backup docker 2021

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip
unzip rclone-current-linux-amd64.zip
\cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

# rclone config

mkdir /root/backup

nano /root/s3dockerbackup.sh

chmod +x /root/ s3dockerbackup.sh

/root/ s3dockerbackup.sh

hoac : ./s3dockerbackup.sh

EDITOR=nano crontab -e

2 giờ mỗi ngày:

0 2 * * * /root/backupcode.sh > /dev/null 2>&1

30 phút backup 1 lần:

0,30 * * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1

Thao tác này sẽ chạy các bản sao lưu vào lúc 4 giờ sáng mỗi đêm. 

0 4 * * * /bin/bash ~/bin/s3mysqlbackup.sh >/dev/null 2>&1

Nếu bạn muốn chạy các bản sao lưu thường xuyên hơn, bạn có thể sử dụng */6tính năng của crontab thay vì 4. Điều này sẽ chạy sao lưu 6 giờ một lần:

0 */6 * * * /bin/bash ~/bin/s3mysqlbackup.sh >/dev/null 2>&1

Leave a Reply