Hướng dẫn tạo user và database bằng phpMyAdmin (aapanel)

Tạo User :

Databases / phpMyAdmin

Các tài khoản người dùng

Tạo tài khoản người dùng mới

Nhập vào các mục sau và nhấn “Thực hiện” ở dưới cùng của page

Tạo Database:

Cơ sở dữ liệu

Gán Database cho User

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.jpg

Sửa đặc quyền

Thêm các đặc quyền vào (các) cơ sở dữ liệu sau đây –> Thực hiện

Dữ Liệu , Cấu Trúc —> Thực hiện (nút cuối trang)

Kiểm tra lại thấy các đặc quyền : Select, Insert, Create, Delete,… như trong hình là ok (trong đây cũng đổi mật khẩu cho user db)

Xong, cung cấp link phpMyAdmin và User cho Dev, vào trong Dev sẽ thấy Database đã thêm vào như trên.

Leave a Reply